ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ԹԱՂԱԿԱՆՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին հիւ­րըն­կա­լեց Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­դուարդ Այ­վա­զեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ տեղ­ւոյն հոգ­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։

Թա­ղա­կան­նե­րը Գում­գա­բուի մէջ տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ այս ամ­սա­վեր­ջին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը եւ այս կա­պակ­ցու­թեամբ խնդրե­ցին Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը։ Ե­դուարդ Այ­վա­զեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­ցին թա­ղա­յին խոր­հուր­դի գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ, մաս­նա­ւո­րա­պէս կանգ առ­նե­լով ե­կե­ղե­ցա­պատ­կան կա­լուած­նե­րուն ա­ռըն­չեալ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վրայ։

Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը գնա­հա­տեց թա­ղա­յին խոր­հուր­դին աշ­խա­տան­քը եւ սի­րով ըն­դա­ռա­ջեց հո­վա­նա­ւո­րու­թեան խնդրան­քին։ Ան դրուա­տի­քով մատ­նան­շեց, թէ ե­կե­ղե­ցա­պատ­կան կա­լուած­նե­րը ա­ւե­լի ար­դիւ­նա­ւէտ ար­ժե­ւոր­ման հանգ­րուան մը թե­ւա­կո­խած են։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը թա­ղա­կան­նե­րուն փո­խան­ցեց իր օրհ­նու­թիւ­նը եւ յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թան­քը։ 

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016