ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԷ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ՍՔՐԱՊԼԻ ՄՐՑՈՅԹԸ ԵԶՐԱՓԱԿՈՒԵՑԱՒ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ ԳՆԱՀԱՏԵԼԻ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին սքրապ­լի մրցոյ­թը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Նա­խըն­թաց օր լի­սէ­նե­րու մա­կար­դա­կով կազ­մա­կեր­պուած ա­ռա­ջին փու­լէն վերջ ե­րէկ ալ տե­ղի ու­նե­ցաւ երկ­րորդ փու­լը՝ միջ­նա­կար­գե­րու մա­կար­դա­կով։

Բա­ցու­մին ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ Է­սաեան լի­սէի տնօ­րէ­նու­հի Սա­թե­նիկ Նշան։ Ներ­կայ էր նաեւ միջ­նա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Առ­լին Ե­շիլ­թե­փէ։ Հա­մայն­քա­յին միջ­նա­կար­գե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան չա­փե­ցին ի­րենց անգ­լե­րէ­նի գի­տե­լիք­նե­րը, իսկ ար­դիւնք­նե­րը հրա­պա­րա­կուե­ցան մրցնա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին։

Ան­հա­տա­կան գետ­նի վրայ մրցոյ­թի դափ­նե­կիր­նե­րը ե­ղան՝ Ա­րիս Նշան (Է­սաեան), Նո­րա Քուշ (Պէզ­ճեան) եւ Կապ­րիէլ Թուր­կուտ (Մէ­րա­մէթ­ճեան)։

Խմբա­յին դա­սա­ւոր­ման մէջ ա­ղիւ­սա­կը գլխա­ւո­րեց Պէզ­ճեան, ո­րուն յա­ջոր­դե­ցին Է­սաեան եւ Մէ­րա­մէթ­ճեան։

Բաց աս­տի, մաս­նա­ւոր յա­ջո­ղու­թեան մրցա­նակն ալ շնոր­հուե­ցաւ Ա­րիս Նշա­նին (Է­սաեան)։

Սա­թե­նիկ Նշան այս փու­լին ալ հան­դէս ե­կաւ շնոր­հա­ւո­րու­թեան խօս­քով մը, ո­րու ըն­թաց­քին գնա­հա­տեց մրցոյ­թին մաս­նա­կից ա­շա­կերտ­նե­րը եւ այն կրթա­կան մշակ­նե­րը, ո­րոնք վե­րահս­կած էին տղա­քը։ 

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016