ԷՐՏՈՂԱՆ ՊՐԱԹԻՍԼԱՒԱՅԷ ՎԵՐՋ ԱՆՑԱՒ ՊՈՒՔՐԷՇ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր ա­ւար­տին կը հասց­նէ իր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու շար­քը՝ դէ­պի Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ ե­րեք եր­կիր­ներ։ Այս­պէս, Սլո­վա­քիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պրա­թիս­լա­ւա­յի մէջ ե­րէկ ու­նե­ցած շփում­նե­րէն վերջ Էր­տո­ղան ան­ցաւ Պուք­րէշ, ուր այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լուի Ռու­մա­նիոյ ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

Էր­տո­ղան ե­րէկ Պրա­թիս­լա­ւա­յի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Սլո­վա­քիոյ Նա­խա­գահ Անտ­րէյ Քիս­քա­յի հետ։ Ան այս առ­թիւ ընդգ­ծեց, թէ Թուր­քիա եւ Սլո­վա­քիա ու­նին կամք՝ հա­մաշ­խար­հա­յին մա­կար­դա­կի վրայ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար։ Օ­րուան ըն­թաց­քին Էր­տո­ղան մէկ­տե­ղուե­ցաւ նաեւ Սլո­վա­քիոյ Ազ­գա­յին խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Փե­թէր Փե­լեկ­րի­նիի եւ Վար­չա­պետ Ռո­պէրթ Ֆի­քո­յի հետ։

Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին երկ­կող­մա­նի կա­պե­րուն ա­ռըն­թեր շօ­շա­փուե­ցան նաեւ Թուր­քիա-ԵՄ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015