ՀԶՕՐՈՒԹԵԱՆ ԱՆԱԿՆԿԱԼ ԿՈՐՈՒՍՏ

Թուր­քիա ե­րէ­կուան օ­րը ան­ցուց խա­ւա­րի մէջ։ Ա­ռա­ւօ­տուն ժա­մը 10.36-ի դրու­թեամբ ե­լեկտ­րա­կան հո­սան­քը նոյ­նա­ժա­մա­նակ խզուե­ցաւ երկ­րի քա-ռասունհինգ քա­ղաք­նե­րուն մէջ։ Նոյ­նիսկ հան­րա­յին փո­խադ­րա­մի­ջոց­ներն ու հի­ւան­դա­նոց­նե­րը պար­տա­ւո­րուե­ցան կանգ­նեց­նել ի­րենց ծա­ռա­յու­թիւ­նը։ Ամ­բողջ երկ­րին մէջ սկսան զա­նա­զան վար­կած­ներ քննար­կուիլ հո­սան­քի խզման հա­ւա­նա­կան պատ­ճառ­նե­րուն կապակցութեամբ։

Պաշ­տօ­նա­կան մար­մին­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ դրու­թեան մէջ անա­կնկ­ա­լօ­րէն ապ­րուած է հզօ­րու­թեան կո­րուստ մը՝ 3000 մեկա­վա­թի մա­կար­դա­կին վրայ։ Բնա­գա­ւա­ռի մաս­նա­գէտ­ներն ալ նշե­ցին, որ կարգ մը թեր­միք ե­լեկտր­ա­կա­յան­նե­րը խան­գա­րուած են ի­րե­րա­յա­ջորդ, ինչ որ պատ­ճառ դար­ձած է բոլոր ելեկտրակայաններու հա-մակարգէ դուրս մնալուն։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015