ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՄԷՋ 2015-Ի ՈԳԵԿՈՉՈՒՄՆԵՐՈՒ ԾՐԱԳԻՐ

2015 թուա­կա­նի մթնո­լոր­տին մէջ ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին աշ­խար­հի բազ­մա­թիւ եր­կիր­նե­րուն մէջ։ 100-րդ տա­րե­լի­ցին կա­պակ­ցու­թեամբ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ նա­խա­տե­սուած են ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ։ Այս առ­թիւ Ո­ւա­շինկ­թըն պի­տի մեկ­նին նաեւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգը­ս-եան, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը։

Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բաժ­նի տնօ­րէն ու Ո­ւա­շինկ­թը­նի Թե­մա­կալ Պա­տուի­րակ Տ. Վի­գէն Արք. Այ­քա­զեան յայտ­նեց, որ ե­րեք օ­րուան ծրա­գիր մը պի­տի գոր­ծադ­րուի հա­յոց նա­հա­տակ­նե­րու ո­գե­կոչ­ման հա­մար։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Մա­յի­սի 7-ին, Ո­ւա­շինկ­թը­նի Ազ­գա­յին մայր տա­ճա­րին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան ա­ղօթք մը։ Իսկ Մա­յի­սի 9-ին, Ա­նա­րատ Յղու­թեան ազ­գա­յին սրբա­վայր-դամ­բա­րա­նին մէջ Ս. Պա­տա­րագ մը պի­տի մա­տու­ցուի, Ա­մե­նայն Հա­յոց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին եւ Կի­լի­կեան Ա­թո­ռի գա­հա­կա­լին ներ­կա­յու­թեամբ։

Ո­ւա­շինկ­թը­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Տիգ­րան Սարգ­սեանն ալ տե­ղե­կա­ցուց, թէ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ 100-րդ տա­րե­լի­ցի ձեռ­նարկ­նե­րու կազ­մա­կերպ­մամբ կը զբա­ղի յանձ­նա­ժո­ղով մը, որ ստեղ­ծուած է ա­մե­րի­կա­հայ հա­մայն­քին, Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ եւ հայ­կա­կան դես­պա­նա­տան կող­մէ։ Տիգ­րան Սարգ­սեա­նի հա­մոզ­մամբ, Մա­յի­սի սկիզ­բին Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ նա­խա­տե­սուած ձեռ­նարկ­նե­րը կա­րե­ւոր դեր կ՚ու­նե­նան հայ-ա­մե­րի­կեան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ։ Դես­պա­նը շեշ­տեց, որ Մա­յի­սի սկիզ­բին նա­խա­տե­սուած ձեռ­նարկ­նե­րը բա­ւա­կան բարձր մա­կար­դա­կով պի­տի ի­րա­կա­նա­ցուին։

Տիգ­րան Սարգ­սեա­նի խօս­քե­րով՝ հայ եւ ա­մե­րի­կա­ցի քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­կեր­նե­րը հա­մա­միտ են, որ պէտք է բարձ­րա­նայ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մա-­կար­դա­կը՝ քա­ղա­քա­կան եւ տնտե­սա­կան գետ­նի վրայ։

Ուրբաթ, Մայիս 1, 2015