ՓՐՈՖ. ԳԷՈՐԳ ՊԱՐՏԱՔՃԵԱՆ «ՊՈՂԱԶԻՉԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ԲԱԶՄԱՄՇԱԿՈՅԹ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՕՐԵՐՈՒՆ

«Պո­ղա­զի­չի» հա­մալ­սա­րա­նի եր­դի­քին տակ 24-30 Մա­յիս թուա­կան­նե­րուն կա­յա­ցաւ Բազ­մամ­շա­կոյթ թա­տե­րա­կան օ­րե­րու փա­ռա­տօ­նը։ Հան­դի­սա­կան­նե­րը փա­ռա­տօ­նի օ­րե­րուն ա­ռիթն ու­նե­ցան դի­տե­լու նաեւ հայ­կա­կան մշա­կոյ­թէ նմոյշ­ներ։ Այս­պէս, Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի սա­նե­րը բե­մադ­րե­ցին Դա­նիէլ Վա­րու­ժա­նը ո­գե­կո­չող ներ­կա­յա­ցում մը, զոր նա­խա­պէս բե­մադ­րած էին «Քենթ» կեդ­րո­նի բե­մին վրայ։ «Պո­ղա­զի­չի»ի թա­տե­րա­խում­բերն ալ հան­դի­սա­կան­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցին «Զա­պէլ» ու «Ե­րե­կոյ մը Բե­րա­յի մէջ» թա­տե­րա­խա­ղե­րը, ո­րոնք ի­րենց ներշնչում­նե­րը կը ստա­նա­յին ա­ռա­ջի­նի պա­րա­գա­յին Զա­պէլ Ե­սա­յեա­նի կեն­սագ­րու­թե­նէն, իսկ երկ­րոր­դի պա­րա­գա­յին ալ՝ Պա­րո­նեա­նի ու Օ­տեա­նի թա­տե­րա­խա­ղե­րէն։ Փա­ռա­տօ­նի օ­րե­րուն բա­նա­խօ­սու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կաւ նաեւ Մի­շի­կը­նի հա­մալ­սա­րա­նէն Փրոֆ․ Տքթ․ Գէորգ Պար­տաք­ճեան։ Բա­նա­խօ­սու­թիւն­նե­րէն ա­ռա­ջի­նը, որ կա­յա­ցաւ Շա­բաթ ե­րե­կո­յեան, կը վե­րա­բե­րէր Զա­պէլ Ե­սա­յեա­նին ու Դա­նիէլ Վա­րու­ժա­նին։ Իսկ ե­րէ­կի բա­նա­խօ­սու­թիւնն ալ նիւթ ու­նէր ԺԹ․ դա­րու ա­րեւմտա­հայ գրա­կա­նու­թե­նէն ներս եր­գի­ծան­քը՝ Յա­կոբ Պա­րո­նեա­նի ու Ե­րուանդ Օ­տեա­նի գոր­ծե­րուն ընդ­մէ­ջէն։ Բա­նա­խօ­սը ունկն­դիր հա­սա­րա­կու­թեան տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց հայ գրա­կա­նու­թեան պատ­մու­թե­նէն, ինչ­պէս նաեւ գնա­հա­տեց բե­մա­դիր­նե­րուն ու փա­ռա­տօ­նի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րուն կա­տա­րած աշ­խա­տան­քը։

Գէորգ Պար­տաք­ճեան, որ վեր­ջին օ­րե­րուն «Շե­հիր» եւ «Պո­ղա­զի­չի» հա­մալ­սա­րան­նե­րուն մէջ ու­նե­ցաւ ե­լոյթ­ներ, շուրջ շա­բաթ մը եւս պի­տի մնայ քա­ղաքս։

Երկուշաբթի, Յունիս 1, 2015