ԼԱՐՈՒԱԾ ՍՊԱՍՈՒՄԻ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ

Ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թեանց ա­ւար­տին երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը ձե­ւա­ւո­րե­լու աշ­խա­տան­քը հետզ­հե­տէ կը մտնէ պաշ­տօ­նա­կան հու­նէ մը ներս։ Այս­պէս, Բարձ­րա­գոյն ընտ­րա­կան խոր­հուր­դը ե­րէկ հրա­պա­րա­կեց ընտ­րու­թեանց առ­ժա­մեայ ար­դիւնք­նե­րը, ըստ ո­րոնց ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւ­նը ստա­ցած է քուէ­նե­րու 40.87 առ հա­րիւր տո­կո­սը, ՃՀՓ՝ 24.95 առ հա­րիւր տո­կո­սը, ՄՀՓ՝ 16.29 առ հա­րիւր տո­կո­սը եւ ՀՏՓ՝ 13.12 առ հա­րիւր տո­կո­սը։ Ընտ­րող­նե­րու թի­ւը կազ­մած է 47 մի­լիոն 507 հա­զար 389-ը։

Խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն ետք Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ ըն­դու­նուե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեա­նի նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի կող­մէ։ Շուրջ մէկ ժամ տե­ւած հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ վար­չա­պե­տը կա­ռա­վա­րու­թեան հրա­ժա­րա­կա­նը ներ­կա­յա­ցուց երկ­րի նա­խա­գա­հին, որ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ի­րեն տա­րո­ւած գոր­ծու­նէու­թեան հա­մար եւ խնդրեց մնալ պաշ­տօ­նի գլուխ՝ մին­չեւ նոր կա­ռա­վա­րու­թեան ստեղ­ծու­մը։

Կա­ռա­վա­րու­թեան հրա­ժա­րա­կա­նը ձե­ւա­կան բնոյթ կը կրէ եւ անհ­րա­ժեշտ քայլ մըն է օ­րի­նա­կան հե­տա­գայ զար­գա­ցում­նե­րուն ա­ռու­մով։

Մինչ կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու հա­ւա­նա­կան ծրագ­րե­րու շուրջ մտա­մար­զանք­ներ կը կա­տա­րեն, քա­ղա­քա­կան դէ­տեր ալ ի­րենց տե­սա­կէտ­նե­րը կը յայտ­նեն այս նիւ­թին շուրջ՝ թե­լադ­րե­լով զա­նա­զան տար­բե­րակ­ներ։

Քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ եւս ան­մասն չեն մնար յայտ­նե­լու ի­րենց մօ­տե­ցում­նե­րը։

Սպա­սո­ղա­կան այս վի­ճա­կը  խա­ղա­ղօ­րէն ապ­րե­լու եւ դժուա­րու­թիւն­նե­րը յաղ­թա­հա­րե­լու մի­տու­մը ան­շուշտ փա­փա­քե­լի է քա­ղա­քա­կան տար­բեր կար­ծիք­նե­րու առ­կա­յու­թեամբ իսկ, սա­կայն դըժ-բախ­տա­բար մթնո­լոր­տը կ՚ա­պա­կա­նի տար­բեր տե­ղե­րէ հա­սած լու­րե­րով։ Այս­պէս, ա­մե­նացն­ցիչ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն մէ­կը ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ Տիար­պա­քը­րի մէջ, ուր մա­հա­փոր­ձի մը զոհ գնաց տեղ­ւոյն իս­լա­մա­մէտ գոր­ծիչ­նե­րէն Այ­թաչ Պա­րան։ Վա­ղոր­դայ­նին ծա­գած դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով զո­հուե­ցան եր­կու հո­գի­ներ եւս։ Նոյն պաշ­տօ­նա­կան մար­մին­նե­րը հա­ղոր­դե­ցին, թէ ձեր­բա­կա­լուած են ե­րեք կաս­կա­ծեալ­ներ, զէն­քով մը միա­սին։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Տիար­պա­քը­րի մէջ լա­րուած յա­րա­բե­րու­թիւն մը կը տի­րէ տեղ­ւոյն իս­լա­մա­կան ծայ­րա­յե­ղա­կան­նե­րուն եւ քիւրտ քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն մի­ջեւ։ Հե­տե­ւա­բար, ՀՏՓ­-ի կու­սակ­ցա­պետ Սե­լա­հատ­տին Տէ­միր­թաշ եւ կու­սակ­ցու­թե­նէն տար­բեր գոր­ծիչ­ներ ան­մի­ջա­պէս ցա­ւակ­ցա­կան ու դա­տա­պար­տող յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին, նշե­լով, թէ ոչ մէկ տուրք պէտք է տրուի հա­սա­րա­կու­թիւն­նե­րը դէմ յան­դի­ման հա­նող մօ­տե­ցու­մի մը։

Ան­գա­րա­յի քու­լիս­նե­րէն այս առ­տու հա­սած լու­րե­րուն հա­մա­ձայն, ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան եւ ՃՀՓ­-ի բարձ­րաս­տի­ճան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ար­դէն իսկ սկսած են ան­պաշ­տօն հան­դի­պում­ներ ու­նե­նալ, գե­տին մը պատ­րաս­տե­լու հա­մար թե­րեւս հե­տա­գայ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մը հա­մար։ Ճիշդ է, որ ՃՀՓ կը փա­փա­քի մաս կազ­մել իշ­խա­նու­թեան, սա­կայն ու­նի իր կար­միր գի­ծե­րը, ո­րոնք են «ա­ռանց Էր­տո­ղա­նի ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան մը» եւ կա­շա­ռա­կեր­պու­թեամբ ամ­բաս­տա­նուած նախ­կին նա­խա­րար­նե­րու հար­ցին լու­ծու­մը։

Թերթս երբ մա­մու­լին կը յանձ­նէինք, Ան­գա­րա­յի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­նա­լու կը պատ­րաս­տուէին Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան եւ ՃՀՓ­-ա­կան Տե­նիզ Պայ­քալ։ Հան­դի­պու­մը պի­տի կա­յա­նայ Չան­քա­յա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան շէն­քին մէջ։ Հան­դիպ­ման փա­փաք յայտ­նած է նա­խա­գա­հը։

Չորեքշաբթի, Յունիս 10, 2015