ԵՒ ՈՒՂԻՂ ՇՓՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րով նա­խըն­թաց օր հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Համ­պուր­կի մէջ։ Ծա­նօթ է, որ եր­կու նա­խա­րար­նե­րը այն­տեղ միաս­նա­բար կը մաս­նակ­ցէին ԵԱՀԿ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու տա­րե­կան հա­ւա­քին։ ԵԱՀԿ-ի Նա­խա­րա­րաց խոր­հուր­դի 23-րդ ժո­ղո­վի շրջա­նակ­նե­րէն ներս, ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ու մաս­նակ­ցու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ Նալ­պան­տեան-Մա­մէ­տեա­րով տե­սակ­ցու­թիւ­նը։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը Համ­պուր­կի այս քննարկ­ման օ­րա­կար­գին կամ բո­վան­դա­կու­թեան շուրջ ո­րե­ւէ ման­րա­մաս­նու­թիւն չեն փո­խան­ցած։

ԵԱՀԿ-ի ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու ա­ռըն­թեր Նալ­պան­տեան Համ­պուր­կի մէջ ու­նե­ցաւ շարք մը երկ­կող­մա­նի քննար­կում­ներ։ Այս շրջագ­ծով ան տե­սակ­ցե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի հետ։ Եր­կու նա­խա­րար­նե­րը անդ­րա­դար­ձան Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցի յա­ռաջ մղման ուղ­ղեալ քայ­լե­րուն։ Ա­նոնք հա­մա­կար­ծիք էին, որ ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նա­հար­ցի խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի յա­ռաջ մղման հա­մար անհ­րա­ժեշտ է ի­րա­կա­նաց­նել Վիեն­նա­յի եւ Սեն Փե­թերս­պուր­կի գա­գա­թա­ժո­ղով­նե­րուն ձեռք բե­րուած հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րը։

Բաց աս­տի, Սէր­կէյ Լաւ­րով Համ­պուր­կի մէջ լրագ­րող­նե­րու հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին յայտ­նեց, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան գօ­տիէն ներս դի­տորդ­նե­րու տե­ղա­կայ­ման վայ­րին շուրջ տա­կա­ւին ընդ­հա­նուր հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը չէ գո­յա­ցած։ «Մենք վա­ղուց մեկ­նա­բա­նած ենք ղա­րա­բա­ղեան հա­կա­մար­տու­թեան շուրջ ստեղ­ծուած ի­րա­վի­ճա­կը՝ Վիեն­նա­յի եւ Սեն Փե­թերս­պուր­կի հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րու հա­մա­տես­քին մէջ», ը­սաւ Լաւ­րով։ Համ­պուր­կի մէջ ռուս նա­խա­րա­րը յի­շե­ցուց, որ Վիեն­նա­յի մէջ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ՝ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ ե­րեք եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ Սեն Փե­թերս­պուր­կի մէջ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի, Սարգ­սեա­նի եւ Ա­լիե­ւի հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ ձեռք բե­րուած էին հա­մա­ձայ­նու­թիւն­ներ։ Ա­նոնց­մէ ա­ռա­ջին կը վե­րա­բե­րի հրա­դա­դա­րի վե­րա­հաս­տատ­ման։ «Կրա­կը դադ­րե­ցուած է, սա­կայն, դժբախ­տա­բար, այ­սօր այդ տե­սան­կիւ­նէն տա­կա­ւին կան խախ­տում­ներ», ը­սաւ Լաւ­րով եւ ա­ւել­ցուց, թէ հա­մա­ձայ­նու­թիւն ա­պա­հո­վուած է ԵԱՀԿ-ի դի­տորդ­նե­րու թի­ւը բարձ­րաց­նե­լու հար­ցին շուրջ։ Ըստ ի­րեն, դի­տորդ­նե­րու թի­ւի բարձ­րաց­ման հար­ցի պա­րա­գա­յին կայ հա­մա­ձայ­նու­թիւն, սա­կայն ոչ՝ ա­նոնց տե­ղա­կայ­ման վայ­րի պա­րա­գա­յին։

Համ­պուր­կի մէջ Նալ­պան­տեան երկ­կող­մա­նի հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ Սպա­նիոյ, Խրղը­զիս­տա­նի, Էս­թո­նիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րի տե­ղա­կա­լին եւ ԵԱՀԿ-ի մամ­լոյ ա­զա­տու­թեան հար­ցե­րով ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին հետ։ Ան մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու հան­դիպ­ման։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 10, 2016