ՀԱՒԱՅԵԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ 90 ՍՄ. ԲԱՐՁՐՈՒԹԵԱՄԲ ՁԻՒՆ ԿՈՒՏԱԿՈՒԱԾ Է

Վեր­ջին քա­նի մը օ­րուան ըն­թաց­քին Հա­ւա­յեան կղզի­նե­րուն մէջ մրցան­շա­յին քա­նա­կու­թեամբ ձիւն տե­ղա­ցած է: «Պի.Պի.Սի.»ի հա­ղոր­դու­մով՝ նա­հան­գի ո­րոշ շրջան­նե­րուն մէջ ձիւ­նի ծած­կոյ­թի բարձ­րու­թիւ­նը կը հաս­նի 90 սանթիմեթրի:

Օ­դե­րե­ւու­թա­բան­նե­րու հա­մա­ձայն, ձիւ­նը ա­րե­ւա­դար­ձա­յին վայ­րե­րուն մէջ կը պա­տա­հի, սա­կայն այս­պի­սի վայ­րե­րուն մէջ չա­փա­զանց հա­զուա­գիւտ ե­րե­ւոյթ է:

Ա­մե­նէն ու­ժեղ տե­ղում­նե­րը ար­ձա­նագ­րուած են կղզիի եր­կու բարձ­րա­գոյն գա­գաթ­նե­րուն՝ Մաու­նա-Քէա եւ Մաու­նա-Լոա հրա­բուխ­նե­րուն շուրջ: Եր­կու լեռ­նե­րու բարձ­րու­թիւնն ալ կը գե­րա­զան­ցէ 4000 մեթ­րը: Այս լեռ­նա­լան­ջե­րը բազ­մա­թիւ լեռ­նա­դա­հու­կորդ­նե­րու հա­մար նա­խընտ­րե­լի հանգս­տա­վայ­րե­րէն են:

Գրե­թէ զե­րո­յա­կան տե­սա­նե­լիու­թեան պատ­ճա­ռով տեղ­ւոյն բնակ­չու­թիւ­նը յոր­դո­րած են դուրս չգալ տու­նե­րէն: Կղզիի միւս շրջան­նե­րուն մէջ յոր­դա­ռատ անձ­րեւ տե­ղա­ցած է:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 10, 2016