ԷՎՐԷՆ ՄԱՀԱՑԱՒ

Հան­րա­պե­տու­թեան 7-րդ նա­խա­գահ Քէ­նան Էվ­րէն շա­բա­թա­վեր­ջին կնքեց իր մահ­կա­նա­ցուն՝ 98 տա­րե­կան հա­սա­կին։ Ե­րեք տա­րիէ ի վեր Ան­գա­րա­յի մէջ, «Կիւլ­հա­նէ» զի­նուո­րա­կան բժշկա­կան ա­կա­դե­միոյ մօտ դար­ման­ման տակ էր Քէ­նան Էվ­րէն, ո­րու ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կը շա­բա­թա­վեր­ջին վատ­թա­րա­ցաւ անշր­ջա­դար­ձե­լիօ­րէն եւ ան հրա­ժեշտ ա­ռաւ կեան­քէն։

Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան պատ­մու­թեան մէջ ե­զա­կի դէմք մըն էր Քէ­նան Էվ­րէն, որ 12 Սեպ­տեմ­բեր 1980 թուա­կա­նի պե­տա­կան հարուա­ծը ի­րա­կա­նաց­նող հրա­մա­նա­տար­նե­րու խում­բին գլու­խը կը գտնուէր՝ որ­պէս շրջա­նի ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գա­հը։ Ե­րեք դուստ­րի տէր Քէ­նան Էվ­րէն 1982 թուա­կա­նին կազ­մա­կեր­պուած հան­րա­քուէով Սահ­մա­նադ­րու­թեան ըն­դուն­ման զու­գա­հեռ՝ դար­ձած էր հան­րա­պե­տու­թեան 7-րդ նա­խա­գա­հը։ Իր գլխա­­ւո­­րու­թեամբ ի­րա­կա­նա­ցուած 1980 թուա­կա­նի պե­տա­կան հա­րուա­ծը երկ­րի ըն­թաց­քին վրայ գոր­ծած էր խոր ազ­դե­ցու­թիւն։ Թուր­քիոյ մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լի պատ­մու­թեան ա­մե­նատ­խուր դրուագ­նե­րը կ՚ա­ռըն­չուին այդ մի­ջամ­տու­թեան հետ։ 12 Սեպ­տեմ­բե­րէն ե­րե­սու­ներ­կու տա­րի անց իր դէմ բա­ցուած դա­տին հե­տե­ւան­քով Քէ­նան Էվ­րէն ապ­րած էր դժուար օ­րեր եւ հի­ւան­դա­նո­ցի սնա­րէն հե­ռա­կայ կա­պով ցուց­մունք­ներ տուած՝ դա­տա­կազ­մին։ Այդ դա­տա­վա­րու­թեան ար­դիւն­քին ան ցկեանս բան­տար­կութեան դա­տա­պար­տուած էր, սա­կայն այդ վճի­ռը վերջ­նա­կա­նօ­րէն չէր հաս­տա­տուած, ո­րով­հե­տեւ Վճռա­բեկ ատեա­նին մօտ կը գտնուի ներ­կա­յիս։

Այս նոյն հան­գա­ման­քին բե­րու­մով ալ Քէ­նան Էվ­րէն ներ­կա­յիս կը պահ­պա­նէ իր բո­լոր տիտ­ղոս­ներն ու հան­գա­մանք­նե­րը, իբր այդ պե­տա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին մէջ նա­խա­տե­սուած հան­դի­սու­թիւ­նով մը պի­տի կա­տա­րուի իր յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը, ո­րու կազ­մա­կերպ­ման հա­մար աշ­խա­տան­քի ձեռ­նար­կած են պատ­կան մար­մին­նե­րը։

Երկուշաբթի, Մայիս 11, 2015