ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն վերջ երկ­րի բարձ­րա­գոյն իշ­խա­նու­թեան ձե­ւա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ կ՚ապ­րուին յա­գե­ցած օ­րեր։ Քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ հան­դէս կու գան տար­բեր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով՝ մեկ­նա­բա­նե­լով հա­ւա­նա­կան զար­գա­ցում­նե­րը։ Այս խո­րա­պատ­կե­րին ընտ­րու­թիւն­նե­րէն վերջ ե­րէկ ի­րի­կուն ա­ռա­ջին ան­գամ հան­րու­թեան ներ­կա­յա­ցաւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան կու­սակ­ցա­պետ եւ վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու։ Ան ը­սաւ, որ ի­րենք կը փա­փա­քէին նա­խա­գա­հա­կան վար­չա­կար­գի անց­նիլ, սա­կայն հան­րու­թիւ­նը չէ ար­տօ­նած։ «Այս պա­հու դրու­թեամբ կայ նոր պատ­կեր մը եւ ա­մէն ոք ստի­պուած է ըստ առ­կայ վար­չա­կար­գի ղե­կա­վա­րել եր­կի­րը», ը­սաւ ան՝ յայտ­նե­լով, թէ դե­րե­րը պի­տի բաշ­խէ հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը։ «Ան­ձը ո՛ւր որ է՝ իր դիր­քը հո՛ն է», ը­սաւ ան։

Տա­վու­տօղ­լու մեկ­նա­բա­նեց նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան եւ Տե­նիզ Պայ­քայ­լի մի­ջեւ ե­րէկ ա­նակն­կա­լօ­րէն կա­յա­ցած հան­դի­պու­մը։ Ան ը­սաւ, թէ հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու գծով բա­նակ­ցու­թիւն­ներ վա­րե­լու լիա­զօ­րու­թիւն­ներ չու­նի։

Նման յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը հան­դէս ե­կաւ նաեւ ՀՏՓ­-ի կու­սակ­ցա­պետ Սե­լա­հատ­տին Տէ­միր­թաշ։ Ան ը­սաւ, որ ի­րենք անձ­նա­կան հա­կա­ռա­կու­թիւն մը չու­նին Էր­տո­ղա­նին հան­դէպ, սա-­կայն այն ե­ղաւ մէ­կը, որ խախ­տեց սահ­մա­նադ­րու­թիւնն ու իշ­խող կա­ռոյց­նե­րը։ Տէ­միր­թաշ նոյն­պէս յայտ­նեց, թէ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը կը ստեղ­ծեն քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը եւ ոչ թէ նա­խա­գա­հը։

Ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Կեդ­րո­նա­կան մարմ-­նի ժո­ղո­վը։ Շուրջ 6.5 ժամ տե­ւած ժո­ղո­վէն ետք յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ կա­տա­րեց փոխ-կու­սակ­ցա­պետ եւ բան­բեր Պե­շիր Ա­թա­լայ։ Ըստ ի­րեն, կա­րե­լի չէ պատ­կե­րաց­նել Թուր­քիոյ մէջ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն մը, ո­րու հա­ւա­նա­կա­նու­թիւն­նե­րէն դուրս ըլ­լայ ի­րենց կու­սակ­ցու­թիւ­նը։ Ա­թա­լա­յի կար­ծի­քով՝ Թուր­քիոյ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ա­պա­գան ա­մե­նա­շատ կա­խում ու­նի ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան գնա­հա­տա­կան­նե­րուն հետ։ Էր­տո­ղան-Պայ­քալ հան­դիպ­ման անդ­րա­դառ­նա­լով ան ը­սաւ, որ ո­րե­ւէ տե­ղե­կու­թիւն չու­նի եւ ե­թէ կայ բան մը, ա­ւե­լի յար­մար պի­տի ըլ­լայ, որ ի­րենք կա­տա­րեն յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը։

Ար­դէն իսկ յի­շեալ հան­դիպ­ման ա­ւար­տին Պայ­քալ հան­դէս ե­կած էր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով։ Ան նշած էր, թէ նա­խա­գա­հը ի­րեն հետ ու­զած էր հան­դի­պիլ որ­պէս նոր խորհր­դա­րա­նի առ­ժա­մեայ նա­խա­գա­հու­թիւ­նը վա­րե­լիք ե­րես­փո­խան մը։ «Խնդրոյ ա­ռար­կայ իսկ չի կրնար ըլ­լալ ար­գելք մը, որ նա­խա­գա­հու­թիւ­նը դնէ ե­թէ քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­ներ հա­մա­խո­հու­թեան մը հաս­նին ի­րենց մի­ջեւ։ Չստա­ցայ այն տպա­ւո­րու­թիւ­նը, թէ նա­խա­գա­հը յա­տուկ աշ­խա­տանք մը կը տա­նի հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ», ը­սաւ ան։

Միւս կող­մէ, աշ­խա­տանք­ներ կը տա­րուին նաեւ ո­րո­շե­լու հա­մար խորհր­դա­րա­նէ ներս կու­սակ­ցու­թեանց խմբակ­ցու­թիւն­նե­րուն ա­ռաջ­նորդ­նե­րուն ա­նու­նը։ Այս շրջագ­ծով կը խօ­սուի նաեւ Կա­րօ Փայ­լա­նի մա­սին՝ որ­պէս ՀՏՓ­-ի խորհր­դա­րա­նա­կան խմբակ­ցու­թեան փոխ-նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու։

Հինգշաբթի, Յունիս 11, 2015