ՊԱՔՈՒԻ ԻՆՔՆԱԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ ԵԱՀԿ-ի Մշտա­կան խոր­հուր­դի յա­տուկ նիս­տին ըն­թաց­քին։ Վիեն­նա­յի մէջ ան Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին կա­պակ­ցու­թեամբ լուրջ քննա­դա­տու­թիւն­ներ հաս­ցէագ­րեց Պա­քուին։ Ըստ ի­րեն, Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ որ­դեգ­րուած քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը կը ձգտի խա­փա­նել բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը, որ կ՚ըն­թա­նայ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ե­ռա­նա­խա­գա­հու­թեան ձե­ւա­չա­փին մէջ։ Նալ­պան­տեա­նի խօս­քով, Պա­քու պա­տանդ կը դարձ­նէ հա­մա­տեղ ո­րո­շում­նե­րը՝ փոր­ձե­լով պար­տադ­րել իր նեղ նպա­տակ­նե­րը։ Նա­խա­րա­րը ա­ւել­ցուց, որ Ատր­պէյ­ճան կը զբա­ղի ինք­նա­խա­բէու­թեամբ ու կը շա­րու­նա­կէ հա­կադրուիլ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն։ Ա­զէ­րի կող­մը կ՚ը­նէ ա­ռա­ւե­լա­գոյ­նը՝ խա­ղաղ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը ձա­խո­ղեց­նե­լու հա­մար։ Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ներգ­րա­ւուե­լու փո­խա­րէն՝ Պա­քու կը փոր­ձէ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու աճ­պա­րա­րու­թիւն ստեղ­ծե­լու նպա­տա­կով ներ­կա­յաց­նել սե­փա­կան գա­ղա­փար­նե­րը՝ որ­պէս հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու ա­ռա­ջարկ­ներ, կը խե­ղա­թիւ­րէ հա­կա­մար­տու­թեան եւ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցին էու­թիւ­նը, ար­շաւ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ Մինս­քեան խմբա­կը հե­ղի­նա­կազր­կե­լու նպա­տա­կով։ 
 

Միւս կող­մէ, ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը Սպի­տակ Ռու­սիոյ մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցան՝ քննար­կե­լու հա­մար Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին ներ­կայ փու­լին կացութիւնը։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 12, 2015