CARREFOUR-ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Ե­րէկ, «Carrefour» ֆրան­սա­կան հսկայ հան­րա­խա­նութ­նե­րու աշ­խար­հաց­րիւ ցան­ցին Հա­յաս­տա­նի մաս­նա­ճիւ­ղը պաշ­տօ­նա­պէս բա­ցուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։ «Ե­րե­ւան Մոլ» ա­ռեւ­տու­րի կեդ­րո­նի հա­մա­լի­րէն ներս հաս­տա­տուած է «Carrefour» հի­փէր­մար­քէ­թը։ 

«Carrefour»ի Հա­յաս­տա­նի գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէն Քրիս­տիան Տը Նալ եւ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեան այս առ­թիւ միաս­նա­բար հա­տե­ցին խորհր­դան­շա­կան կար­միր ժա­պա­ւէ­նը։ 

Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ բաց­ման հան­դի­սու­թեան հրա­ւի­րուած հիւ­րե­րը շրջայց մը կա­տա­րե­ցին Ե­րե­ւա­նի «Carrefour»ի տա­րած­քէն ներս՝ տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղե­լով ներ­կա­յա­ցուած ապ­րան­քա­տե­սակ­նե­րուն, գնա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու ո­րա­կին շուրջ։ 

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, «Carrefour» նպա­տակ ու­նի ընդ­լայ­նե­լու իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ֆրան­սա­ցի գոր­ծա­րար­նե­րը այս փու­լին խնդրա­յա­րոյց չեն նկա­տեր ի­րենց մուտ­քը հայ­կա­կան շու­կայ։ Ա­նոնք հա­մո­զուած են, թէ աշ­խար­հի բո­լոր եր­կիր­նե­րուն մէջ վերջ­նա­կա­նօ­րէն հաս­տա­տուե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է եր­կու-ե­րեք տա­րի։ Ըստ ի­րենց, «Carrefour» մտա­դիր է հայ­կա­կան ար­տադ­րան­քը ներ­կա­յաց­նել նաեւ իր աշ­խար­հա­տա­րած ցան­ցի այլ հան­րա­խա­նութ­նե­րուն մէջ։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 12, 2015