ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեան վեր­ջերս հիւ­րըն­կա­լեց Սէն Փե­թերս­պուր­կի նա­հան­գա­պետ Կէոր­կի Փոլ­թաւ­չեն­քոն։ Մար­գա­րեան եւ Փոլ­թաւ­չեն­քօ քննար­կե­ցին եր­կու քա­ղաք­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հե­ռանկար­նե­րը։ Ա­նոնք միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ստո­րագ­րե­ցին հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, որ կը նա­խա­տե­սէ Ե­րե­ւա­նի եւ Սէն Փե­թերս­պուր­կի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հե­ռան­կար­նե­րուն ընդլայ­նու­մը։

Մար­գա­րեան եւ Փոլ­թաւ­չեն­քօ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին նաեւ «Սէն Փե­թերս­պուրկ եւ Ե­րե­ւան կ՚ընդ­լայ­նեն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հո­րի­զոն­նե­րը» խո­րագ­րին ներ­քեւ կազ­մա­կեր­պուած հա­մա­ժո­ղո­վին, ո­րու ըն­թաց­քին հան­դէս ե­կան ե­լոյթ­նե­րով։

Իր կե­ցու­թեան օ­րե­րուն Կէոր­կի Փոլ­թաւ­չեն­քօ ըն­դու­նուե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին կող­մէ։

Երեքշաբթի, Մայիս 12, 2015