ՆՈՐ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՋԱՆՔԵՐ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճեյմս Ո­ւոր­լիք յայտ­նեց, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղեալ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցէն ներս պէտք է հաշուի նստիլ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին հետ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գա­հը նշեց, թէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի շփման գծին վրայ ի­րադ­րու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ մնալ լա­րուած, թէեւ Յու­նուա­րի վեր­ջա­ւո­րու­թե­նէն սկսեալ մթնո­լոր­տը ա­ւե­լի կա­յու­նա­ցած է։ Ատր­պէյ­ճա­նի APA գոր­ծա­կա­լու­թեան տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ Ճեյմս Ո­ւոր­լիք ը­սած է հե­տե­ւ-եա­լը. «Մենք կոչ կ՚ուղ­ղենք կող­մե­րուն, որ­պէս­զի պահ­պա­նեն հրա­դա­դա­րի դրու­թիւ­նը եւ խա­ղաղ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն հա­մար ստեղ­ծուի բա­րեն­պաստ մթնո­լորտ»։ Ա­մե­րի­կա­ցի դի­ւա­նա­գէ­տը ա­ւել­ցուց, որ նա­խա­գահ­նե­րուն հետ ու­նե­ցած նախ­կին հան­դի­պում­նե­րուն ժա­մա­նակ ի­րենք յոր­դո­րած են խու­սա­փիլ այն­պի­սի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րէ, ո­րոնք կրնան պատ­ճառ դառ­նալ լա­րուա­ծու­թեան մե­ծաց­ման։ 

Ճեյմս Ո­ւոր­լիք պա­տաս­խա­նեց նաեւ հար­ցու­մի մը, որ կը վե­րա­բե­րէր բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի եւս ներգ­րա­ւուե­լուն ա­ռըն­չու­թեամբ հայ­կա­կան կող­մի ա­ռա­ջարկ­նե­րուն։ Ըստ ի­րեն, բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցէն ներս հա­շուի պէտք է առ­նել նաեւ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին հե­տաքրք­րու­թիւն­նե­րը։ Այդ իսկ պատ­ճա­ռով ալ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը այ­ցե­լու­թիւն­ներ կը կա­տա­րեն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ, կը հան­դի­պին տեղ­ւոյն «գործ­նա­կան» ղե­կա­վա­րու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան այլ ան­դամ­նե­րուն հետ։ 

Իր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն մէջ Ճեյմս Ո­ւոր­լիք տե­ղե­կա­ցուց, թէ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը կը ծրագ­րեն ո­րե­ւէ ըն­դու­նե­լի ժա­մա­նա­կա­հա­տուա­ծի մը մէջ կազ­մա­կեր­պել հան­դի­պում մը՝ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վի մի­ջեւ։ Յա­մե­նայն­դէպս, Ճեյմս Ո­ւոր­լիք ո­րե­ւէ յստակ ժամ­կէտ չնշեց այս հա­ւա­նա­կան տե­սակ­ցու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։

Ուրբաթ, Մարտ 13, 2015