ԱՆԹԱԼԻՈՅ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ

Ե­րէկ, Ան­թա­լիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ՆԱ­ԹՕ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն ժո­ղո­վը։ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու եւս մաս­նակ­ցե­ցաւ նստաշր­ջա­նի Աֆ­ղա­նիս­տա­նի վե­րա­բե­րեալ ժո­ղո­վին, ո­րու ըն­թաց­քին հան­դէս ե­կաւ ե­լոյ­թով մը։ Տա­վու­տօղ­լու միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ա­ռանձ­նազ­րոյ­ներ ու­նե­ցաւ սոյն հա­ւա­քին առ­թիւ Ան­թա­լիա այ­ցե­լած Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րիի եւ ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թէն­պէր­կի հետ։

ՆԱ­ԹՕ-ի նա­խա­րա­րաց հա­ւա­քին ըն­թաց­քին Տա­վու­տօղ­լու ընդգ­ծեց, թէ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ուղ­ղա­կիօ­րէն կը սպառ­նայ Թուր­քիոյ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան։ Ըստ վար­չա­պե­տին, Ի­րաքն ու Սու­րիան այդ կազ­մա­կեր­պու­թե­նէն մաք­րա­գոր­ծե­լու հա­մար մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւ­նը պէտք է աշ­խա­տի շատ ա­ւե­լի հա­մա­կար­գուած ու պէտք է հա­մա­գոր­ծակ­ցի շատ ա­ւե­լի սեր­տօ­րէն։ Ուս­տի, այդ եր­կիր­նե­րը կը հան­դի­սա­նան նման գոր­ծո­ղու­թեան մը անհ­րա­ժեշ­տու­թեան միակ թա­տե­րա­բե­մը։

Տա­վու­տօղ­լու միեւ­նոյն ժա­մա­նակ շեշ­տեց, որ ՆԱ­ԹՕ-ի շրջա­կայ տա­րած­քաշր­ջան­նե­րէն ներս կ՚ապ­րուին միջ­պե­տա­կան բա­խում­ներ, ազ­գա­յին ու դա­ւա­նա­կան խնդիր­ներ, ներ­քին պայ­քար­ներ։ Այս բո­լո­րը ոչ միայն ժխտա­կան ազ­դե­ցու­թիւն կը գոր­ծեն ՆԱ­ԹՕ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան վրայ, այլ նաեւ կ՚ու­նե­նան ի­րենց անդ­րա­դար­ձը՝ տնտե­սու­թիւն­նե­րուն, հա­սա­րա­կու­թիւն­նե­րուն, մշա­կոյթ­նե­րուն եւ հան­րա­յին կար­գե­րու վրայ։ Տա­վու­տօղ­լու յի­շե­ցուց, որ Թուր­քիա դէմ է իս­լա­մի հետ ա­հա­բեկ­չու­թեան հա­մա­տեղ­ման ու ներ­կա­յիս ա­ւե­լի քան 1.7 մի­լիոն սու­րիա­ցի գաղ­թա­կան կը պատս­պա­րէ իր սահ­ման­նե­րէն ներս։ Խօ­սե­լով Թուր­քիոյ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ու ռազ­մա­վա­րա­կան դիր­քե­րուն մա­սին՝ Տա­վու­տօղ­լու ընդգ­ծեց, թէ եր­կի­րը ուղ­ղա­կիօ­րէն կ՚ազ­դուի ՆԱ­ԹՕ-ի հա­րա­ւի եւ ա­րե­ւել­քի սահ­ման­նե­րու ա­պա­կա­յու­նու­թիւն­նե­րէն։ Ան­գա­րա ու­րախ է աշ­խա­տե­լով իր գոր­ծըն­կեր­նե­րուն հետ՝ այս խնդիր­նե­րուն դէմ պայ­քա­րե­լով։

Նա­խա­րա­րաց հա­ւա­քին ըն­թաց­քին Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու շեշ­տեց նաեւ, թէ Թուր­քիա պատ­րաստ է հիւ­րըն­կա­լե­լու ՆԱ­ԹՕ-ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։

Հինգշաբթի, Մայիս 14, 2015