«Մարալ» համոյթը երեւանի մէջ

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» հա­մոյ­թը ար­դէն Ե­րե­ւա­նի մէջ է։ Գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Կարպիս Չափքան եւ իր ընկերակիցները այս ա­ռա­ւօտ ըն­դու­նուե­ցան Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի փոխ-նա­խա­րար Դաւիթ Սարգսեանի կող­մէ։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ուղեւորութիւնը կը կա­յա­նայ նա­խա­րա­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ «Մա­րալ»ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը տուին այս քա­ղա­քա­վա­րա­կան այ­ցը։ 

Վա­ղը ե­րե­կո­յեան, Ե­րե­ւա­նի Օ­փե­րա­յին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Մա­րալ»ի ե­լոյ­թը։

Հինգշաբթի, Յունիս 14, 2018