ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐ. «ԵՍ ԵՐԿՈՒ ԵՐԿԻՐ ՈՒՆԻՄ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՖՐԱՆՍԱ»

RFI մի­ջազ­գա­յին ֆրան­սա­կան ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նը հա­ղոր­դում պատ­րաս­տած է այն մա­սին, թէ Ֆրան­սա­յի մէջ բնա­կող հա­յե­րը ո՞վ կ՚ու­զեն տես­նել իբ­րեւ երկ­րի յա­ջորդ ղե­կա­վար:

Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րը կը վեր­ջա­նան այս տա­րի:

Ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նի հար­ցու­մին պա­տաս­խա­նած է նաեւ աշ­խար­հահռ­չակ հա­յազ­գի եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր:

«Հայ­կա­կան հա­մայն­քի մա­սին կա­րե­լի չէ ը­սել, որ ա­նի­կա հա­մար­կուած է կամ ձու­լուած: Ա­նի­կա ֆրան­սա­կան է: Մենք Ֆրան­սա­յի հա­յեր չենք, այլ ֆրան­սա­ցի­ներ՝ հայ­կա­կան ծա­գու­մով: Ես եր­կու եր­կիր ու­նիմ` Հա­յաս­տան եւ Ֆրան­սա. մէկ տար­բե­րու­թեամբ միայն՝ ես ա­ւե­լի լաւ ֆրան­սե­րէն կը խօ­սիմ:

«Քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը զիս չի հե­տաքրք­րեր, ես չեմ զբա­ղիր ա­տով: Զիս միայն կը հե­տաքրք­րէ այն, ինչ որ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ իմ երկ­րիս մէջ եւ ա­տի­կա բնա­կան է: Ես նոյ­նիսկ կը յստա­կեց­նեմ՝ իմ եր­կիր­նե­րուս մէջ: Ա­նոնք եր­կուքն են: Քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ, նա­խա­գահ­ներ. ես զա­նոնք տա­րած եմ Հա­յաս­տան: Չեմ ստի­պած զա­նոնք, ա­նոնք սի­րով գա­ցած են: Եւ ես ու­րախ եմ, որ ա­նոնց հա­ճե­լի է մեր եր­կի­րը, ե­կե­ղե­ցի­նե­րը, խո­հա­նո­ցը, սրտա­բաց ըն­դու­նե­լու­թիւ­նը», ը­սած է Ազ­նա­ւուր ռա­տիօ­կա­յա­նին տուած հար­ցազ­րոյ­ցի ըն­թաց­քին:

Հինգշաբթի, Փետրուար 16, 2017