ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵԱՆԻ ՆԻՍՏ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մօտ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­տեա­նի նիստ։ Նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ ժո­ղո­վը, ո­րու ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան շարք մը հար­ցեր։

Մա­մու­լի եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ բաժ­նի վար­չու­թեան պետ Է. Պաղ­տա­սա­րեան զե­կոյց մը ներ­կա­յա­ցուց 2014-2015 թուա­կան­նե­րու ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին իր բա­ժան­մուն­քին կող­մէ ծա­ւա­լուած գոր­ծու­նէու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ան մատ­նան­շեց, թէ վար­չու­թիւ­նը բծախնդ­րու­թեամբ գոր­ծադ­րած է նա­խա­րա­րու­թեան տե­ղե­կա­տուա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը՝ կապ ու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն մշա­կե­լով Հա­յաս­տա­նի եւ Սփիւռ­քի զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րուն հետ։ Շփում­ներ մշա­կուած են նաեւ հա­սա­րա­կա­կան կա­ռոյց­նե­րու եւ այլ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ՝ հնա­րա­ւոր ա­ռա­ւե­լա­գոյն հա­սա­նե­լիու­թեամբ մա­տու­ցե­լու հա­մար նա­խա­րա­րու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը։

Ամ­փո­փե­լով նիս­տը, Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց ար­դիւնք­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ ու շեշ­տեց, որ 2015-ի տա­րե­լի­ցի մթնո­լոր­տին մէջ լու­սա­բա­նու­թիւն­նե­րը կա­րե­ւո­րու­թիւն կը ներ­կա­յաց­նեն ա­ւե­լի քան եր­բեք։ 

Շաբաթ, Մայիս 16, 2015