ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ ԴԱՐՁԵԱԼ ՔԱՂԱՔԻՍ ՄԷՋ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեան այս օ­րե­րուն դար­ձեալ կը գտնուի Իս­թան­պու­լի մէջ։ Ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նայ Ս. Ա­թո­ռի կա­լուա­ծոց տե­սուչ Տ. Պա­րէտ Ծ. Վրդ. Ե­րէ­ցեան։ Սա Ե­րու­սա­ղէ­մի Պատ­րիար­քին հեր­թա­կան ան­պաշ­տօն ու ա­ռեղ­ծուա­ծա­յին այ­ցե­լու­թիւնն է։ Ան­պաշ­տօն աղ­բիւր­նե­րէ մե­զի հա­սած լու­րե­րուն լոյ­սին տակ կապ հաս­տա­տե­ցինք Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­րա­նին հետ։ Գում­գա­բուէն ալ հաս­տա­տե­ցին, որ Չո­րեք­շաբ­թիէն ի վեր Ե­րու­սա­ղէ­մի Պատ­րիար­քը կը գտնուի քա­ղա­քիս մէջ։ Ի­րեն ըն­կե­րա­կից Տ. Պա­րէտ Ծ. Վրդ. Ե­րէ­ցեան ար­դէն կ՚ի­ջե­ւա­նի Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ։ Իսկ Նուր­հան Պատ­րիարք կ՚ի­ջե­ւա­նի Վոս­փո­րի ծո­վե­զե­րեայ գե­ղա­տե­սիլ պան­դոկ­նե­րէն մէ­կուն մէջ։ Նուր­հան Պատ­րիարք եւ Պա­րէտ Ծ. Վրդ. մին­չեւ Կի­րա­կի պի­տի գտնուին քա­ղա­քիս մէջ։ 

Ընդ­հան­րա­պէս Ե­րու­սա­ղէ­մի Պատ­րիար­քի քա­ղաքս կա­տա­րած այս այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը այն­պէս կը մա­տու­ցուին, որ ան Պո­լիս կու գայ հե­տա­մուտ ըլ­լա­լու հա­մար՝ Սուրբ Ա­թո­ռի եր­բեմ­նի տա­րածք­նե­րու սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քի վե­րա­դար­ձը ա­պա­հո­վե­լու հա­մար։ Այ­սինքն, աշ­խա­տան­քա­յին բնոյթ կը վե­րագ­րուի իր այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն։ Բնա­կա­նա­բար, Նուր­հան Պատ­րիար­քի Իս­թան­պուլ ու­ղե­ւո­րու­թեան աշ­խա­տան­քա­յին ե­րե­սա­կը եւ հա­մա­պա­տաս­խան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը չենք ու­զեր շու­քի տակ թո­ղուլ։ Բայց եւ այն­պէս, աշ­խա­տան­քա­յին տրա­մադ­րու­թեան եւ նպա­տակ­նե­րու տե­սա­կէ­տէ ծայր աս­տի­ճան կաս­կա­ծա­յա­րոյց կը հա­մա­րուի ա­նոր Վոս­փո­րի եւ­րո­պա­կան ա­փի ծո­վե­զե­րեայ գե­ղա­տե­սիլ պան­դոկ­նե­րէն մէ­կուն մէջ ի­ջե­ւա­նի­լը։ Ա­ւե­լորդ է նշել, որ այդ պան­դոկ­նե­րուն մէջ ի­ջե­ւա­նի­լը կ՚ար­ժէ շատ սուղ, իսկ Նուր­հան Պատ­րիարք իր այդ նա­խընտ­րու­թիւ­նով ինք­նին շու­քի տակ կը թո­ղու այ­ցե­լու­թեան աշ­խա­տան­քա­յին բնոյ­թը։

Ուրբաթ, Փետրուար 17, 2017