ՎԻԹԽԱՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ

Ե­րե­ւա­նի ա­րուար­ձան­նե­րէն Ա­ւա­նի մէջ կը կառու­ցուի ու­սում­նա­մար­զա­կան վիթ­խա­րի հա­մա­լիր մը։ Այս նոր կեդ­րո­նին շի­նա­րա­րու­թիւ­նը պի­տի ի­րա­կա­նա­ցուի «Կազփ­րոմ» ռու­սա­կան ըն­կե­րու­թեան մի­ջոց­նե­րով։ Նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցած հիմ­նար­կէ­քի ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան, «Կազփ­րոմ»ի վար­չու­թեան նա­խա­գահ Ա­լեք­սէյ Միլ­լէր եւ «Կազփ­րոմ-Ար­մե­նիա»ի նա­խա­գահ ու ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Վար­դան Յա­րու­թիւ­նեան։

«Կազփ­րո­մը՝ ե­րա­խա­նե­րուն» ծրագ­րի շրջա­նակ­նե­րէն ներս կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի այս շի­նա­րա­րու­թիւ­նը, ո­րու պիւտ­ճէն կը կազ­մէ 49.3 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լար։ Շուրջ 32 հա­զար քա­ռա­կու­սի մեթր մա­կե­րե­սով հա­մա­լի­րէն ներս պի­տի գոր­ծեն ման­կա­պար­տէզ, դպրոց, լո­ղա­ւա­զան, սա­հա­դաշտ, ֆութ­պո­լի դաշտ, ինչ­պէս նաեւ մար­զաս­րահ­ներ եւ պա­րաս­րահ։ Ըստ մշա­կուած նա­խագ­ծին, ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­մա­լի­րը օ­րա­կան շուրջ եր­կու հա­զար հո­գի պի­տի կա­րե­նայ ըն­դու­նիլ։ Աշ­խա­տանք­նե­րու ա­ւար­տին, այս նա­խա­գի­ծը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ 230 նոր աշ­խա­տա­տե­ղիի ա­ռիթ պի­տի հան­դի­սա­նայ։

Շաբաթ, Ապրիլ 18, 2015