ԼՈՒՐՋ ԴԷՊՔԵՐՈՒ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋ

Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի առ­կայ թո­հու­բո­հին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին ապ­րուե­ցան ու­շագ­րաւ զար­գա­ցում­ներ։ Այս­պէս, Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու զօր­քե­րը Սու­րիոյ տա­րած­քէն ներս ի­րա­կա­նա­ցու­ցին ցա­մա­քա­յին գոր­ծո­ղու­թիւն մը։ Բաց աս­տի, Սու­րիոյ ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը՝ ա­նօ­թա­չու թռչող սարք մը խախ­տեց Թուր­քիոյ օ­դա­յին մար­զը եւ այս պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ դար­ձաւ ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րուն թի­րա­խը։ Ընդ­հա­նուր Սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գա­հու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տեղե­կա­ցու­ցին, թէ  այդ մէ­կը հա­րուա­ծուե­լով վար առ­նուած է եւ ին­կած՝ Սու­րիոյ տա­րած­քին մէջ։

Ի լրումն այս բո­լո­րին, Ե­գիպ­տո­սի մէջ մա­հա­պա­տի­ժի վճիռ ար­ձա­կուե­ցաւ այդ երկ­րի նախ­կին նա­խա­գահ Մուր­սիի դէմ՝ պե­տու­թեան գաղտ­նիք­նե­րը բա­ցա­յայ­տե­լու մե­ղադ­րան­քով։ Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը  բուռն հա­կազ­դե­ցու­թիւն ցոյց տուաւ այս դա­տավճ­ռին դէմ։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այս կա­պակ­ցու­թեամբ նաեւ խիստ քննա­դա­տու­թիւն­ներ հաս­ցէագ­րեց եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րուն, ո­րոնք կը հան­դուր­ժեն այս կա­ցու­թեան։

«Իրաք-Շամի իսլամական պետութիւն» (ԻՇԻՊ) ահաբեկչական կազմակերպութեան դէմ վերջին անցեալ շաբթուան երկրորդ կէսին Սուրիոյ բանակն ալ կատարած էր ռմբակոծումներ։ Միջազգային գետնի վրայ հետզհետէ կը տիրէր այն համոզումը, թէ առանց ցամաքային գործողութեան մը հնարաւոր պիտի չլլայ վերջնական արդիւնքներու հասնիլ ԻՇԻՊ-ի դէմ ձեռնարկուած միջազգային պայքարին գծով։ Ահա այս մթնոլորտին մէջ ամերիկեան զօրքերը շաբաթավերջին առին կարեւոր քայլ մը։ Այսպէս, Ա­մե­րի­կեան մաս­նա­յա­տուկ ու­ժեր Սու­րիոյ մէջ հա­զուա­դէպ տե­սա­կա­րար ցա­մա­քա­յին գոր­ծո­ղու­թեան մը ըն­թաց­քին սպան­նե­ցին Ի­ՇԻՊ-ի բարձ­րաս­տի­ճան ղե­կա­վար­նե­րէն Ա­պու Սա­յեա­ֆը եւ գե­րե­վա­րե­ցին ա­նոր կի­նը: Ա­պու Սա­յեաֆ Ի­ՇԻՊ-ի քա­րիւ­ղի, կա­զի եւ ե­լեւ­մուտ­քի մար­զի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ հա­ղոր­դակ­ցու­թեանց պա­տաս­խա­նա­տուն էր:

Փեն­թա­կոն յայ­տա­րա­րեց, որ ա­մե­րի­կեան ու­ժե­րը փոր­ձած են ձեր­բա­կա­լել զինք, սա­կայն ան հրա­ցա­նաձ­գու­թեան ըն­թաց­քին սպան­նուած է:

Ա­սի­կա ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ ա­մե­րի­կեան ու­ժեր Սու­րիոյ մէջ ցա­մա­քա­յին գոր­ծո­ղու­թիւն մը կը կա­տա­րեն: Գոր­ծո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րուած է Ի­րա­քի մէջ հաս­տա­տուած ու­ժե­րու կող­մէ` Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի հրա­մա­նով:

Ա­մե­րի­կա­ցի պաշ­տօ­նա­տար­ներ յայտ­նե­ցին, որ Ա­պու Սա­յեաֆ թու­նուզ­ցի էր: Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ յայտ­նե­ցին, որ գոր­ծո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րուած էր ի­րա­քեան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն «ամ­բող­ջա­կան հա­մամ­տու­թեամբ», սա­կայն սու­րիա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը նա­խօ­րօք տե­ղեակ չէ պա­հուած:

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ազ­գա­յին ա­պա­հո­վու­թեան խոր­հուր­դի բան­բեր Պեռ­նա­տէթ Մի­հըն յայտ­նեց, որ «Մենք (Նա­խա­գահ Պե­շար Է­սա­տի) վար­չա­կար­գը զգու­շա­ցու­ցած ենք Սու­րիոյ մէջ Ի­ՇԻՊ-ի դէմ մեր ըն­թա­ցող գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն մի­ջամ­տե­լէ»` ա­ւելց­նե­լով. «Է­սա­տի վար­չա­կար­գը Ի­ՇԻՊ-ի դէմ կռի­ւին գոր­ծըն­կեր մը չէ եւ չի կրնար ըլ­լալ»:

Փեն­թա­կոն յայ­տա­րա­րեց, որ ա­մե­րի­կեան մաս­նա­յա­տուկ ու­ժե­րը գե­րե­վա­րած են Ա­պու Սա­յեա­ֆի կի­նը եւ Ի­ՇԻՊ-ի տաս­նե­րեք զի­նեալ­նե­րու դիակ­նե­րու հետ փո­խադ­րած՝ Ի­րա­քի Մա­յա­տին քա­ղա­քը: Գոր­ծո­ղու­թեան ըն­թաց­քին սպան­նուած են Ի­ՇԻՊ-ի ե­րե­սու­ներ­կու զի­նեալ­ներ:

Երկուշաբթի, Մայիս 18, 2015