ՓԵՐՈՒԻ ԱՌԱՋԻՆ ԴԵՍՊԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Փե­րուի նո­րան­շա­նակ դես­պան Ում­պեր­թօ Ու­մե­րէս Ալ­ւա­րէ­սը, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։ Հարկ է նշել, որ դես­պա­նին նստա­վայ­րը կը գտնուի Մոս­կուա­յի մէջ։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սերժ Սարգ­սեան շնոր­հա­ւո­րեց նո­րան­շա­նակ դես­պա­նը պաշ­տօ­նի ստանձն­ման կա­պակ­ցու­թեամբ ու մաղ­թեց յա­ջո­ղու­թիւն­ներ Ե­րե­ւա­նի մօտ դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ի­րա­կա­նաց­ման գոր­ծին մէջ։ Սերժ Սարգսեան ընդգ­ծեց, որ Հա­յաս­տան կը կա­րե­ւո­րէ Հա­րա­ւա­յին Ա­մե­րի­կա­յի տա­րած­քաշր­ջա­նի եր­կիր­նե­րուն հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու խո­րա­ցու­մը, նե­րա­ռեալ Փե­րուն։ Սարգ­սեան յոյս յայտ­նեց, թէ Ե­րե­ւա­նի մօտ Փե­րուի ա­ռա­ջին դես­պա­նի պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան ըն­թաց­քին երկ­կող­մա­նի կա­պե­րը նոր հար­թու­թեան մը վրայ դնե­լու հա­մար կը ստեղ­ծուին ա­մուր հիմ­քեր։

Դես­պան Ալ­ւա­րէս վստա­հե­ցուց, որ իր պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան ըն­թաց­քին պի­տի աշ­խա­տի մեծ նուի­րու­մով մը՝ Հա­յաս­տա­նի եւ Փե­րուի մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման, ինչ­պէս նաեւ զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան նե­րու­ժի լիար­ժէք օգ­տա­գործ­ման ուղ­ղու­թեամբ։

Զրու­ցա­կից­նե­րը հա­մա­կար­ծիք գտնուե­ցան, որ ի­րա­ւա­պայ­մա­նագ­րա­յին անհ­րա­ժեշտ դաշ­տի ձե­ւա­ւո­րու­մը մե­ծա­պէս պի­տի նպաս­տէ երկ­կող­մա­նի կա­պե­րու խո­րաց­ման եւ ընդ­լայն­ման։ Քա­ղա­քա­կան երկ­խօ­սու­թեան զար­գաց­ման ամ­բող­ջին մէջ եր­կուս­տեք կա­րե­ւո­րուե­ցաւ միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան կա­պե­րու հաս­տատ­ման ուղ­ղեալ հա­մա­պա­տաս­խան քայ­լե­րու ի­րա­կա­նա­ցու­մը։

Նա­խա­գահ Սարգ­սեան եւ դես­պան Ալ­ւա­րէս կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին նաեւ զա­նա­զան հա­մարկ­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս եր­կու եր­կիր­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան շուրջ։ Զրու­ցա­կից­նե­րը գո­հու­նա­կու­թեամբ խօ­սե­ցան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ա­ռըն­չու­թեամբ։

Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 18, 2015