ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ԵՒ ԹԻՖԼԻԶԻ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿԻ ՏԱԿ

Վրաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Թի­նա­թին Խի­տա­շե­լի այս օ­րե­րուն շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ։ Թիֆ­լի­զի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, այս շրջագ­ծով կը քննար­կուին Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Վրաս­տա­նի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։ Վրա­ցի նա­խա­րա­րը բարձ­րաս­տի­ճան հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Փեն­թա­կո­նէն, ԱՄՆ-ի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն եւ այլ կա­րե­ւոր կա­ռոյց­նե­րէ ներս։ Կը հա­ղորդուի, որ Թի­նա­թին Խի­տա­շե­լի տե­սակ­ցած է նաեւ ԱՄՆ-ի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի Եւ­րո­պա­յի եւ Եւ­րոա­սիոյ հար­ցե­րով օգ­նա­կան Վիք­թո­րիա Նու­լան­տի հետ։ Կող­մե­րը քննար­կե­ցին ա­պա­գա­յի ծրագ­րե­րը՝ եր­կու եր­կիր­նե­րու ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու տե­սան­կիւ­նէն։ Տե­սակ­ցու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ ԱՄՆ-ի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րով տե­ղա­կալ Փու­նիթ Թալ­վար։

«Մեր գոր­ծըն­կեր­նե­րը պէտք է հասկ­նան, որ ի դէմս Ռու­սաս­տա­նի ու­նին ժո­ղո­վուր­դի ա­ջակ­ցու­թեամբ ա­պա­հո­վուած խոստմ­նա­լից քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­կեր եւ Վրաս­տան պէտք է դառ­նայ այն­պի­սի եր­կիր մը, որ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն կը ստանձ­նէ բազ­մա­թիւ ուղ­ղու­թիւն­նե­րով», ը­սաւ Խի­տա­շե­լի։ ԱՄՆ Վրաս­տա­նի ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կերն է եւ ըստ Խի­տա­շե­լիի, ա­նոր ա­ջակ­ցու­թիւ­նը հետզ­հե­տէ կ՚ընդ­լայ­նուի։ Բա­ցի եր­կու եր­կիր­նե­րու ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րէն, ԱՄՆ-ի Պե­տա­կան քար­տու­ղա­րու­թե­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած զրոյ­ցին ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան նաեւ Վրաս­տան-ՆԱ­ԹՕ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։ Ա­նոնք անդ­րա­դար­ձան կող­մե­րու մի­ջեւ պատ­րաս­տուած թղթած­րա­րի գե­րա­կայ ուղ­ղու­թիւն­նե­րուն եւ այն բա­րե­փո­խում­նե­րուն, ո­րոնք պէտք է շա­րու­նա­կուին Վրաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս։ Թի­նա­թին Խի­տա­շե­լիի դէ­պի Ո­ւա­շինկ­թըն պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ շա­բա­թա­վերջ։ Այս ըն­թաց­քին նա­խա­տե­սուած են նաեւ իր հան­դի­պում­նե­րը Սպի­տակ տան եր­դի­քին տակ, նաեւ ԱՄՆ-ի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Էշ­թըն Քար­թը­րի հետ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 19, 2015