Ֆրեզնոյի «Հայկական Տուն» Ծերանոցին Մէջ Խաղողօրհնէք

Ֆրեզ­նո­յի հայ­կա­կան գա­ղու­թին մէջ, ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած է Աս­տո­ւա­ծա­մօր Վե­րա­փոխ­ման տօնն ու խա­ղո­ղօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը եր­կու ան­գա­մով կա­տա­րել՝ հեր­թա­կան կար­գով, «Հայ­կա­կան Տուն» ծե­րա­նո­ցի ըն­դար­ձակ պար­տէ­զին մէջ, Ս. Եր­րոր­դու­թիւն  եւ Ս. Պօ­ղոս ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն կող­մէ: Ա­ռա­ջի­նը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Օ­գոս­տոս 15-ի տօ­նը կան­խող Կի­րա­կին, իսկ երկ­րոր­դը՝ Օ­գոս­տոս 15-ին: Այս մա­սին կը յայտ­նէ Սար­գիս Փա­նո­սեան։

Քոյր բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն կող­մէ, ա­ռանց թո­ւա­կա­նի փո­փո­խու­թեան, Վե­րա­փոխ­ման տօ­նը կը տօ­նո­ւի Օ­գոս­տոս 15-ին, իսկ մենք՝ հա­յերս, Օ­գոս­տոս 12-18 զու­գա­դի­պող Կի­րա­կին: Ինչ կը վե­րա­բե­րի Վե­րա­փոխ­ման գա­ղա­փա­րին, կ՚ը­սեն, թէ հին ժա­մա­նակ­նե­րէն կար Վե­րա­փոխ­ման գա­ղա­փա­րը, սա­կայն որ­պէս վար­դա­պե­տու­թիւն ըն­դու­նո­ւի­լը 9-րդ­ եւ 12-րդ ­դա­րուն կա­տա­րո­ւե­ցաւ եւ տօ­նը կո­չո­ւե­ցաւ Վե­րա­փո­խում:

Այս տա­րո­ւան Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղե­ցիին կազ­մա­կեր­պած տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Օ­գոս­տոս 9-ին։ Պա­տա­րա­գը մա­տոյց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Վա­հան Ք­հ­նյ. Կոս­տա­նեան, որ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն իր սրտի խօս­քը փո­խան­ցեց, ա­պա տե­ղի ու­նե­ցան Խա­ղո­ղօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւնն ու Ան­դաս­տա­նը՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ Տ. Հրանդ Սրա­պեա­նի եւ Տ. Վար­դան Գաս­պա­րեա­նի:

Ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք, հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը օրհ­նո­ւած խա­ղո­ղը առ­նե­լով՝ տե­ղա­ւո­րո­ւե­ցան սե­ղան­նե­րուն շուրջ եւ սկսան ճա­շա­կե­լու ե­կե­ղեց­ւոյ տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բին պատ­րաս­տած հա­մեղ կե­րա­կուր­նե­րը, իսկ բե­մին վրայ բազ­մած Ռի­չըրտ Յա­կո­բեա­նի նո­ւա­գա­խում­բը, իր եր­գե­րով եւ նո­ւագ­նե­րով խան­դա­վա­ռեց մթնո­լոր­տը, մինչ ե­րի­տա­սարդ եւ ծեր՝ կը պա­րէին:

Այս խան­դա­վառ եւ ջեր­մա­ցած մթնո­լոր­տը շա­րու­նա­կո­ւե­ցաւ մին­չեւ երե-կոյեան. կա­մաց-կա­մաց դա­տար­կո­ւե­ցաւ ծե­րա­նո­ցի ըն­դար­ձակ պար­տէ­զը։

Հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը, ո­րոնք ե­կած էին Լոս Ան­ճե­լը­սէն, Սան Ֆրան­սիս­քո­յէն եւ Ֆրեզ­նո­յի զանազան ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն, գո­հու­նակ սրտով մեկ­նե­ցան ի­րենց տու­նե­րը:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 19, 2015