ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ե­րէկ Վիեն­նա­յի մէջ քննար­կում­ներ կա­տա­րե­ցին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման վե­րա­բե­րեալ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք այս առ­թիւ տե­ղե­կա­ցուց, թէ դրա­կան քննար­կում­ներ տե­ղի ու­նե­ցած են՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան շրջագծով ապ­րուած դէպ­քե­րուն եւ հե­տա­գայ քայ­լե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։

Այս կա­պակ­ցու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի մէջ քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բան Ա­լեք­սանտր Իս­քան­տա­րեան յայտ­նեց, թէ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու Վիեն­նա­յի քննար­կում­նե­րուն ժա­մա­նակ ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն ըն­ծա­յուած է հրա­դա­դա­րի դրու­թեան պահ­պան­ման հար­ցին նկատ­մամբ։ «Կով­կաս» կա­ճա­ռի տնօ­րէն Ա­լեք­սանտր Իս­քան­տա­րեա­նի հա­մոզ­մամբ, Վիեն­նա­յի մէջ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը պի­տի փոր­ձեն տար­բե­րակ­ներ գտնել, որ­պէս­զի հրա­դա­դա­րի դրու­թիւ­նը չխախ­տուի Ապ­րի­լի 24-ի շրջա­նին եւ Պա­քուի մէջ կա­յա­նա­լիք Եւ­րո­պա­կան խա­ղե­րուն ժա­մա­նակ։ Ըստ ի­րեն, այս ա­ռըն­չու­թեամբ կող­մե­րը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած են քա­նի մը քննար­կում­ներ, սա­կայն ինչ­պէս յայտ­նի կը դառ­նայ սահ­մա­նի առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կէն, վերջ­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թեան մը չեն կրցած հաս­նիլ։ Ան չի բա­ցա­ռեր, որ սահ­մա­նի լա­րուա­ծու­թիւ­նը պայ­մա­նա­ւո­րուած է 100-րդ տա­րե­լի­ցով, սա­կայն հա­շուի պէտք է առ­նել, որ նա­խորդ տա­րի նոյն­պէս լա­րուած էր սահ­մա­նի ի­րա­վի­ճա­կը։ «Իսկ ինչ կը վե­րա­բե­րի ա­նոր, որ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը պար­բե­րա­բար կը հան­դի­պին, կը քննար­կեն, ա­պա սա զար­մա­նա­լի չէ, ո­րով­հե­տեւ սա ա­նոնց աշ­խա­տանքն է, ա­նոնք են հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման միջ­նորդ­նե­րը», ը­սաւ Ա­լեք­սանտր Իս­քան­տա­րեան։

Միւս կող­մէ, Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան ե­րէկ այ­ցե­լեց շարք մը զօ­րա­մա­սեր։ Ան տեղ­ւոյն վրայ քննար­կում­ներ կա­տա­րեց հա­կաօ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րուն մօտ։ Օ­հա­նեա­նի այ­ցին զու­գա­հեռ, Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ե­րէկ հան­դէս ե­կաւ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը։ Այս առ­թիւ ու­շադ­րու­թիւն հրա­ւի­րուե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի լծակ­նե­րու վեր­ջին օ­րե­րու ա­պա­տե­ղե­կա­տուու­թիւն­նե­րուն վրայ եւ խոր­հուրդ տրուե­ցաւ տե­ղի չտալ դի­տում­նա­ւոր տա­րա­ծուած այդ յե­րիւ­րաք­նե­րուն։ Նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հեր­թա­կան ան­գամ ընդգ­ծեց, որ Ար­ցա­խի ճա­կա­տի վրայ լար­ուա­ծու­թեան ա­ճը Ատր­պէյ­ճա­նի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան եւ ռազ­մա­կան ղե­կա­վա­րու­թեան ար­կա­ծախն­դիր, ռազ­մա­կան տե­սան­կիւ­նէ չհիմ­նա­ւո­րուած ու վրէժխնդ­րու­թեամբ տրա­մա­բա­նուած նենգ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ար­դիւնքն է, որ տե­ղի կու տայ ի­րենց իսկ ու­ժե­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս մարդ­կա­յին զգա­լի կո­րուստ­նե­րու։ «Հայ­կա­կան կող­մը խստօ­րէն կը հե­տե­ւի հրա­դա­դա­րի դրու­թեան պահ­պան­ման եւ ի­րա­վի­ճա­կին հա­մար­ժէք գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու կը դի­մէ միայն հա­կա­ռա­կոր­դի կող­մէ ար­ձա­նագ­րուող նպա­տա­կա­յին խախ­տում­նե­րու պա­րա­գա­յին», նշուած է յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015