«ԿՈՄԻՏԱՍԸ 20-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ՀԱՅ ՆԿԱՐԻՉՆԵՐՈՒ ԱՉՔԵՐՈՎ»

Ե­րե­ւա­նի «Սար­գիս Մու­րա­դեան» պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ, Մա­յի­սի 5-ին, պի­տի բա­ցո­ւի «Կո­մի­տա­սը 20-րդ ­դա­րու հայ նկա­րիչ­նե­րու աչ­քե­րով» խո­րա­գրեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը։

Ցու­ցա­հան­դէ­սին պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւին 20-րդ ­դա­րու երկ­րորդ կէ­սի հայ նկա­րիչ­նե­րու աշ­խա­տանք­ներ (գե­ղան­կար, կրա­ֆիք), ո­րոնց մէջ անդ­րա­դար­ձած կա­-տարո­ւած է հա­րիւ­րա­մեա­կին, մաս­նա­ւո­րա­պէս Կո­մի­տա­սի կեր­պա­րին:

Պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւին աշ­խա­տանք­նե­րը հե­տե­ւեալ նկա­րիչ­նե­րուն՝ Սար­գիս Մու­րա­դեան, Սու­րէն Սա­ֆա­րեան, Գրի­գոր Ա­ղա­սեան, Տիգ­րան Թոք­մա­ջեան,  Վա­ղի­նակ Աս­լա­նեան, Յա­կոբ Յա­կո­բեան, Զա­րու­հի Մու­րա­դեան, Յով­հան­նէս Զար­դա­րեան, Մկրտիչ Սեդ­րա­կեան, Ստե­փան Անդ­րա­նի­կեան, Հեն­րիկ Մա­մեան, Հեն­րիկ Սի­րա­ւեան:

Շաբաթ, Մայիս 2, 2015