ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԿՈՂՄԷ ՎԵՐՋՆԱԳԻՐ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թեան վեր­ջին օ­րե­րուն դէ­պի Ֆրան­սա կա­տա­րած ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը լա­րուա­ծու­թեան պատ­ճառ դար­ձաւ Պա­քուի եւ Փա­րի­զի ղե­կա­վա­րու­թեանց մի­ջեւ։ Ատր­պէյ­ճան Ար­ցա­խի ղե­կա­վա­րի այ­ցե­լու­թեան բե­րու­մով վերջ­նա­գիր մը տուաւ Ֆրան­սա­յին։

«Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, ե­րէկ, Պա­քուի մօտ Ֆրան­սա­յի դես­պան Փաս­քալ Մէօնիէ հրա­ւի­րուե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն։ Փոխ-նա­խա­րար Հա­լէֆ Հա­լէ­ֆով այս առ­թիւ դես­պա­նին յանձ­նեց Ատր­պէյ­ճա­նի վերջ­նա­գի­րը։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ Հա­լէ­ֆով նշեց, թէ այս ու նման կա­ցու­թիւն­նե­րը խո­տոր կը հա­մե­մա­տին Ատր­պէյ­ճան-Ֆրան­սա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ո­գիին, ինչ­պէս նաեւ ան­յա­րիր են Ֆրան­սա­յի ա­ռա­քե­լու­թեան՝ որ­պէս ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ։ Նման պա­րա­գա­նե­րը վնաս կը հասց­նեն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին։ Ըստ Հա­լէ­ֆո­վի, այս պա­րա­գան Ֆրան­սա­յի կրկնա­կի չա­փա­նիշ­նե­րու օգ­տա­գործ­ման դրսե­ւո­րում­նե­րէն մին է եւ դէպ­քը պի­տի ու­նե­նայ իր անդ­րա­դար­ձը երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն վրայ։

Իր կար­գին, ֆրան­սա­ցի դես­պանն ալ յայտ­նեց, որ ի­րեն յանձ­նուած վերջ­նա­գիրն ու իր նկա­տառ­ման յանձ­նուած Ատր­պէյ­ճա­նի լուրջ ան­հանգս­տու­թիւ­նը պի­տի փո­խան­ցէ Փա­րիզ։

 

 

 

 

 

Հինգշաբթի, Մայիս 21, 2015