ԿԻՒՄՐԻԻ ՄԵԾ ՈՃՐԻՆ ՇՈՒՐՋ ՄԻՇՏ ՍՊԱՍՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի եր­դի­քին տակ Հան­րա­պե­տու­թեան ա­ւագ դա­տա­խազ Գէորգ Կոս­տա­նեան ե­րէկ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուաւ Կիւմ­րիի մէջ Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րուն դէմ գործուած սահմռ­կե­ցու­ցիչ ոճ­րա­գոր­ծու­թեան քննու­թեան ըն­թաց­քին շուրջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, դա­տա­խա­զը յայտ­նեց, թէ հայ եւ ռուս ի­րա­ւա­պահ­նե­րը աշ­խու­ժօ­րէն կ՚աշ­խա­տին, որ­պէս­զի Կիւմ­րիի մէջ Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի դա­ժան սպա­նու­թեան հե­տե­ւան­քով յա­ռա­ջա­ցած ի­րա­վի­ճա­կին մէջ գտնեն տար­բե­րակ մը, որ հա­մա­հունչ պի­տի ըլ­լայ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի չա­փա­նիշ­նե­րուն։ «Կը վստա­հեց­նեմ, որ այս հար­ցին մէջ նոյնն են ո՛չ միայն մեր բո­լո­րին զգա­ցում­նե­րը, այլ նաեւ՝ մօ­տե­ցում­ներն ու ակն­կա­լու­թիւն­նե­րը», նշեց Կոս­տա­նեան։

Խորհր­դա­րա­նի մէջ փո­խան­ցած բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին Գէորգ Կոս­տա­նեան բնա­կա­նոն հա­մա­րեց, որ նման ող­բեր­գու­թեան դէմ յա­ռա­ջա­ցած է հա­սա­րա­կու­թեան ընդգ­ծեալ ու­շադ­րու­թիւ­նը։ «Ես կը հասկ­նամ նաեւ այն բո­լոր մար­դի­կը, ո­րոնք փո­ղոց դուրս ե­կած էին եւ ար­դա­րօ­րէն կը պա­հան­ջէին, որ­պէս­զի գոր­ծը յանձ­նուի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ար­դա­րա­դա­տու­թեան», շա­րու­նա­կեց ա­ւագ դա­տա­խա­զը։

Գոր­ծի քննու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ Կոս­տա­նեան միայն ը­սաւ, որ այս պա­հու դրու­թեամբ ստեղ­ծուած է գործ­նա­կա­նօ­րէն ան­նա­խըն­թաց ի­րա­վի­ճակ մը՝ թէ՛ հայ­կա­կան եւ թէ ռու­սա­կան ի­րա­ւա­պահ­նե­րու տե­սան­կիւ­նէն։ Ըստ ի­րեն, այժմ քայ­լե­րու կը ձեռ­նար­կուին առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կին մէջ գտնե­լու հա­մար մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի բո­լոր չա­փա­նիշ­նե­րուն հա­մա­հունչ տար­բե­րակ մը։

Հինգշաբթի, Մայիս 21, 2015