ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐԱՊԷՍ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 60-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Պէյ­րու­թի մէջ հան­դի­սա­ւոր ե­րե­կոյ­թով մը տօ­նախմ­բուե­ցաւ Հայ­կա­զեան հա­յա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 60-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ «Ֆե­նի­շիա էն­թէր­քոն­թի­նեն­թալ» պան­դո­կին մէջ սար­քուած պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րի­քին ներ­կայ գտնուե­ցան շուրջ չորս հա­րիւր յի­սուն հիւ­րեր։ Լի­բա­նա­նէն բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու եւ խորհրդա­րա­նա­կան­նե­րու ա­ռըն­թեր յո­բե­լե­նա­կան այս ե­րե­կոյ­թին ներ­կայ գտնուե­ցան հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­ներ, նախ­կին նա­խա­րար­ներ, հիմ­նարկ­նե­րու ղե­կա­վար­ներ, տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րէն դէմ­քեր, Պէյ­րու­թի մօտ Հա­յաս­տա­նի եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան­նե­րը, կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչ­ներ, հա­մալ­սա­րա­նի զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ շրջա­նա­ւարտ­ներ եւ հիւ­րեր։ Բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան հա­մալ­սա­րա­նի հո­գա­բար­ձու­թեան եւ միւս պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն կող­մէ։

Յոբելենական երե­կոյ­թի ըն­թաց­քին ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Հա­մալ­սա­րա­նի վե­րա­տե­սուչ Վե­րա­պա­տուե­լի Փոլ Հայ­տոս­թեան։

Գոր­ծադ­րուե­ցաւ նաեւ գե­ղա­րուես­տա­կան յայ­տա­գիր մը։ Հա­մալ­սա­րա­նէն թո­ղար­կուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ նշուած է նաեւ, թէ տօ­նա­կան բարձր տրա­մադ­րու­թիւ­նով հան­դի­սա­ւո­րա­պէս հա­տուած է 60-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին ձօ­նուած կար­կան­դա­կը։

Հինգշաբթի, Մայիս 21, 2015