ԱՆԳԱՐԱ ԵՒ ՄՈՍԿՈՒԱ ՄԻՇՏ ԿԱՊԻ ՄԷՋ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։ Ան­գա­րա­յի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Փու­թին Էր­տո­ղա­նին տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց Մոս­կուա­յի մէջ Սու­րիոյ Նա­խա­գահ Պե­շար Է­սա­տի հետ ու­նե­ցած հան­դիպ­ման շուրջ։ Էր­տո­ղան Փու­թի­նի նկա­տառ­ման յանձ­նեց իր մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը՝ Սու­րիոյ վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։ Այս ծի­րին մէջ ան անդ­րա­դար­ձաւ Հա­լէպն ու շրջա­կայ­քը թի­րախ ու­նե­նա­լով ի­րա­կա­նա­ցուած վեր­ջին յար­ձա­կում­նե­րուն եւ ար­տա­յայ­տեց այն մտա­հո­գու­թիւ­նը, թէ այդ բո­լո­րին որ­պէս հե­տե­ւանք գաղ­թի նոր ա­լիք մը կրնայ յա­ռա­ջա­նալ։

Էր­տո­ղան ու­շադ­րու­թիւն հրա­ւի­րեց նաեւ Սու­րիոյ հիւ­սի­սին ՓԵՏ-ի եւ ԵՓԿ-ի ու­նե­ցած կա­պե­րուն վրայ՝ ՓՔՔ ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան հետ։ Ան շեշ­տեց նաեւ, որ Թուր­քիա կա­րե­ւո­րու­թիւն կ՚ըն­ծա­յէ ա­հա­բեկ­չա­կան բո­լոր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու դէմ պայ­քա­րին նկատ­մամբ, նե­րա­ռեալ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն»ը։

Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Փու­թին յա­ռա­ջի­կայ ա­միս «G-20»ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վին հա­մար պի­տի գայ Թուր­քիա, եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը հա­մա­ձայ­նե­ցան՝ որ­պէս­զի այդ ժա­մա­նակ առ­կայ բո­լոր նիւ­թե­րը քննար­կեն ծա­ւա­լուն ձե­ւով։

Մինչ այդ, հարկ է նշել, որ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով եւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոց մը ու­նե­նա­լով քննար­կե­ցին Սու­րիոյ ի­րադ­րու­թիւ­նը։ Ա­նոնք վաղն ալ պի­տի ու­նե­նան տե­սակ­ցու­թիւն մը Վիեն­նա­յի մէջ՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լուի եւ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ատիլ Էլ Ճուպէյրի։

Հարկ է նշել, որ նա­խա­րար­նե­րու այս տե­սակ­ցու­թեան ըն­դա­ռաջ ԱՄՆ-ի եւ Ռու­սաս­տա­նի մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը գո­յա­ցած է՝ որ­պէս­զի Սու­րիոյ օ­դա­յին մար­զէն ներս ռմբա­կո­ծում­նե­րու ըն­թաց­քին կող­մե­րու ռազ­մաօ­դա­նա­ւե­րը վտան­գա­ւոր ձե­ւով չմեր­ձե­նան ի­րա­րու։ Այս հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը ռազ­մաօ­դա­նա­ւե­րուն ա­ռըն­թեր կ՚ընդգր­կէ նաեւ ա­նօ­դա­չու թռչող սար­քե­րը։ Ըստ նոյն հա­մա­ձայ­նու­թեան, կող­մե­րը ա­ռա­ջին գոր­ծադ­րու­թիւն­նե­րէն վերջ հա­ւա­նա­կան խնդիր­նե­րը վերս­տին քննար­կե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ պի­տի ստեղ­ծեն նաեւ աշ­խա­տան­քա­յին խում­բեր։ 

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 22, 2015