ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԻՍՏ

Ազ­գա­յին Անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դը ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ ժո­ղով մը գու­մա­րեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։ Վեց ժամ տե­ւեց նիս­տը, ո­րու ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան 1 Նո­յեմ­բե­րի ընտ­րու­թեան անվ­տան­գու­թեան ե­րաշ­խիք­նե­րը։ Ժո­ղո­վա­կան­նե­րը բազ­մա­կող­մա­նիօ­րէն նկա­տի ա­ռին Ան­գա­րա­յի մէջ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կու­մը։

Օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան նաեւ Սու­րիոյ ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներն ու օ­դա­յին մար­զի ոտնձ­գու­թիւն­նե­րը։ Հա­շուի առ­նուե­ցաւ Մոս­կուա­յի եւ Թեհ­րա­նի դիր­քո­րո­շու­մը, որ կը պաշտ­պա­նէ Սու­րիոյ այժ­մու ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը։ Շեշ­տուե­ցաւ, որ մի­ջազ­գա­յին հար­թու­թեան վրայ որ­պէս ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն պէտք է ըն­կա­լուի ՓԵՏ-ն, որ ՓՔՔ­-ի շա­րու­նա­կու­թիւնն է։ 

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 22, 2015