ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ՀԵՏՔ

Աշ­խար­հի բո­լոր կող­մե­րուն հա­յե­րը ե­րէկ ո­գե­կո­չե­ցին ի­րենց բիւ­րա­ւոր նա­հա­տակ­նե­րը, ո­րոնք 1915 թուա­կա­նէն դար մը անց կեն­դա­նի կը մնան ի­րենց յի­շո­ղու­թեան մէջ։ Մեծ Ե­ղեռ­նի 100-րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ կա­տա­րուած բազ­մա­թիւ ո­գե­կո­չում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ բնա­կա­նա­բար ա­ռանձ­նա­յա­տուկ ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձան Ե­րե­ւա­նի ո­գե­կո­չում­նե­րը։ Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի բար­ձուն­քին, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ձօ­նուած յու­շա­հա­մա­լի­րէն ներս կա­տա­րուած ո­գե­կո­չում­նե­րը մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձան։

Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այս առ­թիւ հիւ­րըն­կա­լեց աշ­խար­հի բազ­մա­տաս­նեակ եր­կիր­նե­րու կող­մէ պա­տուի­րա­կու­թիւն­ներ։ Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան հետ ո­գե­կո­չում­նե­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին, Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ, Սեր­պիոյ Նա­խա­գահ Թո­միս­լաւ Նի­քո­լիչ եւ Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի ղե­կա­վար Նի­քոս Ա­նաս­տա­սիա­տիս։ Ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն ներ­կայ էր նաեւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պետ Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը, Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կան­ներ, ինչ­պէս նաեւ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան հիւ­րեր՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Ա­սո­րի եւ Ղպտի դա­ւա­նա­կից ե­կե­ղե­ցի­նե­րու պատ­րիարք­նե­րուն։

Սերժ Սարգ­սեան եւ Ա­ռա­ջին տի­կին Ռի­թա Սարգ­սեան յու­շա­հա­մա­լի­րին մօտ մի առ մի ձեռ­նուե­ցան հիւր բո­լոր պա­տուի­րա­կու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն հետ, ո­րոնք ի­րենց խո­նար­հու­մը բե­րին հա­յոց նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին առ­ջեւ։

Հո­գե­ւոր մե­ղե­դի­նե­րու պայ­մա­նա­ւո­րած մթնո­լոր­տին մէջ ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան ներ­կայ հինգ նա­խա­գահ­նե­րը եւ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը։

Ո­գե­կո­չում­նե­րէն վերջ, Սերժ Սարգ­սեան պաշ­տօ­նա­կան ճա­շով մը պատուեց օ­տա­րերկ­րեայ պատուի­րա­կու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը։ Պետական այս ճաշկերոյթին ընթացքին ան հանդէս եկաւ բաժակաճառով մը։

Միւս կողմէ, Երեւանի մէջ երէկ ալ տեղի ունեցաւ գիշերային ձեռնարկ մը։ «Սիստըմ օֆ է տաուն» խումբի նախընթաց օրուան համերգէն վերջ, երէկ ալ տեղի ունեցաւ աշխարհի 43 երկիրներու երաժիշտներէն բաղկացեալ «24/04» նուագախումբի համերգը Երեւանի Օփերային մէջ։

Շաբաթ, Ապրիլ 25, 2015