ԵԴՈՒԱՐԴ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԼԻԲԱՆԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Պէյ­րութ՝ Լի­բա­նա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճիպ­րան Պա­սի­լի հրա­ւէ­րով։ Իր շփում­նե­րուն շրջագ­ծով Նալ­պան­տեան տե­սակ­ցու­թիւն­ներ կ՚ու­նե­նայ Լի­բա­նա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան հետ։

Պէյ­րու­թի մէջ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան կը մէկ­տե­ղուի նաեւ լի­բա­նա­նա­հայ հա­մայն­քա­յին կա­ռոյց­նե­րուն հետ։

Երեքշաբթի, Մայիս 26, 2015