ՄԱՆՈՒՇԵԱՆԻ ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹ

Հա­յաս­տա­նի թղթա­տա­րու­թեան ըն­կե­րու­թիւ­նը՝ «Հայ­փոստ» թո­ղար­կեց Ֆրան­սա­յի Դի­մադ­րու­թեան հա­յազ­գի մաս­նա­կից­նե­րէն Մի­սաք Մա­նու­շեա­նի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած նա­մա­կա­նիշ մը։ Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս դրոշ­մա­թուղ­թի կնքման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ներ­կա­նե­րու շար­քին էին Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Կա­րէն Նա­զա­րեան, Ե­րե­ւեա­նի մօտ Ֆրան­սա­յի դես­պան Ժան Ֆրան­սուա Շար­փան­թիէ, Հա­յաս­տա­նի Փո­խադ­րու­թեան ու կա­պի փոխ-նա­խա­րար Գա­գիկ Թա­դէո­սեան, Հա­յաս­տա­նի Ֆի­լա­թե­լիսթ­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ Յո­վիկ Մու­սա­յէ­լեան եւ այլք։

Այս առ­թիւ Գա­գիթ Թա­դէո­սեան նշեց, թէ յատ­կան­շա­կան է նա­մա­կա­նի­շի շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրուե­լու ժամ­կէ­տը, երբ աշ­խարհ կը նշէ ֆա­շիզ­մի դէմ պայ­քա­րի յաղ­թա­նա­կին 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։

 

 

 

Չորեքշաբթի, Մայիս 27, 2015