ՈՒԺԱՆԻՒԹԻ ԲՆԱԳԱՒԱՌԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար Ա­լեք­սանտր Նո­վա­քի հետ։ Հարկ է նշել, որ վեր­ջին օ­րե­րուն Ե­րե­ւա­նի մէջ գու­մա­րուե­ցաւ ԱՊՀ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար­նե­րուն ժո­ղո­վը, ո­րու շրջագ­ծով տե­ղի ու­նե­ցաւ Նո­վա­քի այ­ցե­լու­թիւ­նը։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սարգ­սեան եւ Նո­վաք քննար­կե­ցին ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի, կա­զի, ա­թո­մա­յին ու­ժա­նիւ­թի բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քը եւ զար­գաց­ման հե­ռան­կար­նե­րը։

Սերժ Սարգ­սեան կա­րե­ւո­րեց ԱՊՀ-ի ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի խոր­հուր­դի ժո­ղո­վին Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լը։ Ար­դա­րեւ, սա լաւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն մըն է քննար­կե­լու հա­մար ու­ժա­նիւ­թի ո­լոր­տէն ներս, նաեւ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մէջ զար­գաց­ման զու­գա­հեռ յա­ռա­ջա­ցած հար­ցե­րը։ Ըստ Սարգ­սեա­նի, ու­ժա­նիւ­թի բնա­գա­ւա­ռը հայ-ռու­սա­կան ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե­րա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ կա­րե­ւոր բաղ­կա­ցու­ցիչ­նե­րէն մին է։

Ռուս նա­խա­րարն ալ նշեց, թէ ի­րենց խոր­հուր­դի ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ծա­ւալուած է ար­դիւ­նա­ւէտ աշ­խա­տանք։

 

Չորեքշաբթի, Մայիս 27, 2015