ՖԻՖԱ-Ի ՆՈՐ ՆԱԽԱԳԱՀԸ

ՖԻ­ՖԱ-ին կեդ­րո­նա­տե­ղիին` Ցիւ­րի­խի (Զուի­ցե­րիա) մէջ, տե­ղի ու­նե­ցան ՖԻ­ՖԱ-ի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը:

Ո­ՒԷ­ՖԱ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Ճիան­նի Ին­ֆան­թի­նօ, ընտ­րուե­ցաւ ՖԻ­ՖԱ-ի նոր նա­խա­գահ` յա­ջոր­դե­լով կա­խա­կա­յուած նա­խա­գահ` Սեպ Պլե­թը­րին:

23 Մարտ 1970-ին Պրի­կի մէջ (Զուի­ցե­րիա) ծնած Ին­ֆան­թի­նօ, որ ի­տա­լա­կան հպա­տա­կու­թիւն ալ ու­նի, 2009-էն ի վեր կը վա­րէ Ո­ՒԷ­ՖԱ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րի պաշ­տօ­նը:

Քուէար­կու­թեան ա­ռա­ջին հանգ­րուա­նէն ետք, թեկ­նա­ծու­նե­րէն ոե­ւէ մէ­կը չյա­ջո­ղե­ցաւ քուար­կող­նե­րուն 50 տո­կո­սէն ա­ւե­լի ձայն ա­պա­հո­վել: Ին­ֆան­թի­նօ ա­պա­հո­վեց 88 ձայն, շէյխ Սալ­ման Պըն Իպ­րա­հիմ Խա­լի­ֆա` 85 ձայն, Յոր­դա­նա­նի ար­քա­յազ­նը, Ա­լի Պըն Հիւ­սէ­յին` 27, իսկ Ո­ՒԷ­ՖԱ-ի նախ­կին ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Ժը­րոմ Շամ­փան­յը` 7:

Հա­րա­ւա­յին Ափ­րի­կէն ներ­կա­յաց­նող գոր­ծա­րար Թո­քիօ Սեք­սուալ, մե­տա­սա­նե­րորդ պա­հուն յետս կո­չեց իր թեկ­նա­ծու­թիւ­նը:

Երկ­րորդ հանգ­րուա­նին, Ին­ֆան­թի­նո­յի օգ­տին քուէար­կե­ցին 115 ֆութ­պո­լի դաշ­նակ­ցու­թիւն, Սալ­մա­նի օգ­տին` 88, ար­քա­յազն Ա­լիի` 4, իսկ Շամ­փան­յի` 0:

Այս­պէ­սով, յա­ռա­ջի­կայ չորս տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին, Ին­ֆան­թի­նօ պի­տի վա­րէ ՖԻ­ՖԱ-ի նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նը:

Միւս կող­մէ, 201 եր­կիր­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն նման Զուի­ցե­րիա մեկ­նած էր նաեւ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի դաշ­նակ­ցու­թեան նա­խա­գահ` Ռու­բէն Հայ­րա­պե­տեան եւ գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Ար­մէն Մի­նա­սեան:

Երկուշաբթի, Փետրուար 29, 2016