ԿՈՄԻՏԷԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՆԱԽԱԳԱՀ

Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մէն ներս վե­րա­ձե­ւա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցը կը շա­րու­նա­կուի։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այս ա­ռա­ւօտ ստո­րագ­րեց հրա­մա­նա­գիր մը, ո­րու հի­ման վրայ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ա­ռըն­թեր Պե­տա­կան ե­կա­մուտ­նե­րու կո­մի­տէի նա­խա­գահ նշա­նա­կուե­ցաւ Յով­հան­նէս Յով­սէ­փեան։ 
Հարկ է նշել, որ մինչ այս նշա­նա­կու­մը Յով­հան­նէս Յով­սէ­փեան հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի վե­րահս­կո­ղու­թեան ծա­ռա­յու­թեան ղե­կա­վարն էր։

Հինգշաբթի, Մարտ 3, 2016