ՌԱՅՄՈՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ԵԼՈՅԹԸ

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան, պատ­մա­բան Ռայ­մոն Գէոր­գեան ե­րէկ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած էր իր ե­լոյ­թը։ Ռայ­մոն Գէոր­գեան այս առ­թիւ ծա­նօ­թա­ցուց իր կող­մէ հե­ղի­նա­կուած «Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը» խո­րագ­րեալ գիր­քը։ Ե­րե­ւա­նի իր դա­սա­խօ­սու­թեան ըն­թաց­քին ան կանգ ա­ռաւ պատ­մու­թեան ու­սում­նա­սի­րու­թեան եւ նոր ա­պա­գայ մը կա­ռու­ցե­լու նիւ­թին վրայ։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 3, 2016