ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԻՒՆ

«Ա­լար­քօ հոլ­տինկ»ի Օր­թա­գիւ­ղի կեդ­րո­նա­կա­յա­նի դահ­լի­ճին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ըն­կե­րա­յին մե­տիան եւ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը» խո­րագ­րեալ ծրագ­րին շրջագ­ծով քննար­կում մը՝ աշ­խա­տա­նո­ցի ձե­ւա­չա­փով։ Եւ­րո­միու­թեան եւ Եւ­րո­միու­թեան գծով նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ կը հո­վա­նա­ւո­րուի այս նա­խա­գի­ծը, որ յա­ռաջ կը տա­րուի Ե­նի­գիւ­ղի Ա­յա Փա­նա­յիա յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ ծխա­կան խոր­հուր­դին կող­մէ։ Այս վեր­ջի­նը կը գլխա­ւո­րէ Լա­քի Վին­կաս, որ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու կեան­քին վե­րա­բե­րեալ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կու­տա­կած իր փոր­ձա­ռու­թեան լոյ­սին տակ գոր­ծու­նէու­թեան նոր ո­լոր­տի մը ձեռ­նա­մուխ ե­ղած է։ Ծրագ­րի գոր­ծըն­կեր­ներն են Իս­թան­պու­լի «Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րա­նի Մար­դու ի­րա­ւանց ի­րա­ւուն­քի գոր­ծադ­րու­թեան եւ հե­տա­զօ­տու­թեան կեդ­րո­նը եւ Յու­նաս­տա­նէն՝ Եւ­րո­պա­յի ու ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեանց հիմ­նար­կը (ELIAMEP)։

«Ա­լար­քօ հոլ­տինկ»ի հիւ­րա­սի­րու­թեամբ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցած աշ­խա­տա­նո­ցի բաց­ման ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ Ճեմ­րէ Պայ­թոք, որ կը հա­մա­կար­գէ սոյն ծրա­գի­րը։ Ա­տե­նա­խօս­ներն էին «Ա­լար­քօ հոլ­տինկ»ի վար­չա­կան խոր­հուր­դէն Լէյ­լա Ա­լա­թոն եւ Իս­թան­պու­լի «Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րա­նի Հա­ղոր­դակ­ցու­թեան ֆա­քիւլ­թէէն Էր­քան Սա­քա։ Եր­կու ա­տե­նա­խօս­ներն ալ ի­րենց անձ­նա­կան կամ մաս­նա­գի­տա­կան փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րուն լոյ­սին տակ բա­ցատ­րե­ցին, թէ ըն­կե­րա­յին մե­տիան ընդ­հան­րա­պէս ինչ օ­գուտ­ներ կը բե­րէ ու մա­նա­ւանդ ինչ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ կրնայ ըն­ձե­ռել երկ­րի փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու կեան­քին՝ մշա­կու­թա­յին բազ­մա­զա­նու­թեան տե­սան­կիւ­նէն։

Կո­կիկ թի­ւով ե­րի­տա­սարդ­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ այս ձեռ­նար­կը, ո­րու կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը ե­րե­կոյ­թի ա­ւար­տին առ ի շնոր­հա­կա­լու­թիւն յու­շա­նուէր մը յանձ­նե­ցին Լէյ­լա Ա­լա­թո­նին։

«Ըն­կե­րա­յին մե­տիան եւ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը» ծրագ­րին շրջագ­ծով երկ­րորդ աշ­խա­տա­նո­ցի ձե­ւա­չա­փով հա­ւա­քոյ­թը նա­խա­տե­սուած է «Հրանդ Տինք» հիմ­նար­կին մէջ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015