ՅՈՒՆԱԿԱՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ԿՈՂՄԷ ՀԱՅԱՄԷՏ ՈՐՈՇՈՒՄ

Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ միա­ձայ­նու­թեամբ ըն­դու­նեց հա­յան­պաստ ո­րո­շում մը։ Այս­պէս, հա­ւա­նու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ բա­նա­ձեւ մը, ո­րով կը նա­խա­տե­սուի «քրէա­կա­նաց­նել հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը»։

Այս ո­րո­շու­մը զու­գա­դի­պե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի կող­մէ Յու­նա­կան Կիպ­րոս կա­տա­րուած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան օ­րե­րուն։ Սա­հա­կեան այս առ­թիւ ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նեց Յու­նա­կան Կիպ­րո­սին։

Իր կար­գին, Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան նշեց, որ Յու­նա­կան Կիպ­րոս կա­րե­ւոր ներդ­րում մը կա­տա­րած է ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու կան­խար­գիլ­ման վեհ գոր­ծին մէջ։

Միւս կող­մէ, Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս Ապ­րի­լի 24-ին շուրջ մէկ ժա­մուան քննար­կում­ներ նա­խա­տե­սուած են հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ։ Գեր­մա­նա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան­նե­րը այս առ­թիւ կանգ պի­տի առ­նեն այն հան­գա­ման­քին վրայ, որ «ցե­ղաս­պա­նու­թիւն» եզ­րոյ­թը պէտք է օգ­տա­գոր­ծել այս պա­րա­գա­յին, թէ ոչ։ Կը նա­խա­տե­սուի քուէար­կու­թեան ներ­կա­յաց­նել բա­նա­ձեւ մը, ո­րու պատ­րաս­տու­թեան հա­մար ստեղ­ծուած է կու­սակ­ցա­կան չորս ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ ան­պաշ­տօն աշ­խա­տան­քա­յին խումբ մը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015