ՊՈԱՅՈՅԻ ՄԷՋ ԵԼՈՅԹ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեան շա­բա­թա­վեր­ջին ա­ւար­տեց դէ­պի Չի­նաս­տան կա­տա­րած իր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը, ո­րու եզ­րա­փա­կիչ հանգրուա­նին ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Պոա­յո­յի մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին։ «Ա­սիոյ նոր ա­պա­գան» կար­գա­խօ­սով կազ­մա­կեր­պուած հա­մա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին Սերժ Սարգ­սեան շեշ­տեց, որ այ­սօր Հա­յաս­տան հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րու եր­կիր մըն է ու պատ­րաստ՝ դառ­նա­լու նաեւ ա­սիա­ցի գոր­ծա­րար­նե­րու շա­հե­րու կեդ­րոն։ Ըստ ի­րեն, գոր­ծա­րար­նե­րուն հա­մար յատ­կա­պէս գրա­ւիչ կրնայ ըլ­լալ ու­ժա­նիւ­թի ո­լոր­տը, «Հիւ­սիս-հա­րաւ» ցա­մա­քու­ղիի կամ Հա­յաս­տան-Ի­րան եր­կա­թու­ղիի կա­ռուց­ման ծրագ­րե­րուն շրջագ­ծով հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը Փե­քի­նի կող­մէ նա­խա­տե­սուած Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հի նա­խա­ձեռ­նու­թեան հա­մա­հունչ։

Միւս կող­մէ, Պոա­յո­յի մէջ Սերժ Սարգսեան ա­ռանձ­նազ­րոյց մըն ալ ու­նե­ցաւ Շուէ­տի Վար­չա­պետ Սթե­ֆան Լիւ­վէ­նի հետ՝ քննար­կե­լով երկ­կող­մա­նի եւ բազ­մա­կող­մա­նի ձե­ւա­չա­փե­րու մէջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015