ՍԷՐԿԷՅ ՆԱՐԻՇՔԻՆԻ ԱՅՑԸ

Ռու­սաս­տա­նի Պե­տա­կան տու­մա­յի նա­խա­գահ Սէր­կէյ Նա­րիշ­քին այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ե­րե­ւան։ Եր­կօ­րեայ շփում­նե­րուն ծի­րէն ներս ան կը մէկ­տե­ղուի Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի եւ Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի հետ։

Կը հա­ղոր­դուի, որ ռու­սա­կան խորհր­դա­րա­նա­կան պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Ե­րե­ւա­նի մէջ մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ նաեւ «Եւ­րոա­սիա­կան տնտե­սա­կան հե­ռան­կար» ֆո­րու­մին։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015