«ՀՈՎԵՐ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ԵԼՈՅԹԸ

Կո­մի­տա­սի թան­գա­րան-կա­ճա­ռը Ե­րե­ւա­նի մէջ բո­լո­րի ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նայ հիմ­նադ­րուած օ­րէն ի վեր։ Պե­տա­կան մար­մին­նե­րը, Սփիւռ­քի կա­ռոյց­նե­րը եւ բազ­մա­թիւ ան­հատ­ներ կը հա­մա­գոր­ծակ­ցին այս թան­գա­րա­նին հետ։ Վեր­ջերս, Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեանն ալ յատ­կան­շա­կան նուէր մը յանձ­նեց այս թան­գա­րա­նին եւ այս­պէ­սով խորհր­դան­շա­կան ի­րե­ղէ­նով մը ճո­խա­ցաւ ա­նոր հա­ւա­քա­ծոն։ Այս­պէս, Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան թան­գա­րա­նին նուի­րեց Մեծն Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի բար­ձը։

Յանձն­ման ա­րա­րո­ղու­թե­նէն վերջ թան­գա­րա­նի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րաժշ­տա­հան­դէս մը, որ ձօ­նուած էր 2015-ի տա­րե­լի­ցին։ «Հո­վեր» երգ­չա­խում­բի հա­մեր­գը հա­մախմ­բեց կո­կիկ թի­ւով ե­րաժշ­տա­սէր­ներ՝ խոր տպա­ւո­րու­թիւն գոր­ծե­լով բո­լո­րին վրայ։ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին ա­ռըն­թեր ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան նաեւ «Փիւ­նիկ» հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­գահ Գաբ­րիէլ Չէմ­պէր­ճեան եւ այլ հիւ­րեր։

Շաբաթ, Մայիս 30, 2015