ԿՈՄԻՏԱՍ ՔԱՌԵԱԿԸ ՆՇԵՑ ԻՐ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 90-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս նշուե­ցաւ «Կո­մի­տաս» նշա­նա­ւոր լա­րա­յին քա­ռեա­կի հիմ­նադ­րու­թեան 90-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Այս յատ­կան­շա­կան տա­րե­դար­ձին առ­թիւ խում­բը սար­քեց հա­մերգ մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ ե­րաժշտա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ «Կո­մի­տաս» քա­ռեա­կի հա­մա­կիր­նե­րը ջերմ հա­մակ­րան­քով ող­ջու­նե­ցին յո­բե­լեա­նը եւ խում­բի ան­դամ­նե­րուն յղե­ցին յա­րա­տե­ւու­թեան մաղ­թանք­ներ։

 

Շաբաթ, Մայիս 30, 2015