ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԵՑԱՒ «ԱՐԹ-ԷՔՍՓՕ» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Ե­րե­ւա­նի «Հա­յարթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Արթ-էքս­փօ» ցու­ցա­հան­դէ­սը, որ ար­ժա­նա­ցաւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու մեծ հե­տաքրք­րու­թեան։ Ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով Հա­յաս­տա­նի մէջ կազ­մա­կերպուե­ցաւ «Արթ-էքս­փօ» ցու­ցա­հան­դէս մը՝ «Հա­յարթ» մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նի, «Վարդ­գէս Խա­խա­մեան Բիւ­զանդ» հաս­տա­տու­թեան եւ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

Ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան, որ շեշ­տեց ձեռ­նար­կի ան­նա­խըն­թաց բնոյ­թը։ Նա­խա­րա­րը կա­րե­ւո­րեց, որ հայ եւ օ­տար շուրջ յի­սուն նկա­րիչ­նե­րու աշ­խա­տանք­նե­րը ա­րուես­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ըն­ձե­ռեն բազ­մա­լե­զու մշա­կու­թա­յին երկ­խօ­սու­թեան։ Ըստ Յա­կո­բեա­նի, այս ցու­ցա­հան­դէ­սով Հա­յաս­տան-Սփիւռք՝ իր տե­սա­կին մէջ ե­զա­կի մշա­կու­թա­յին գոր­ծակ­ցու­թեան ծրագ­րի հիմ­քը կը դրուի, ինչ որ իր կան­խա­տե­սում­նե­րով պի­տի ըլ­լայ շա­րու­նա­կա­կան։

Շուրջ հա­րիւ­րե­րե­սուն աշ­խա­տանք­ներ ներ­կա­յա­ցուե­ցան «Արթ-էքս­փօ» ցու­ցա­հան­դէ­սին շրջագ­ծով եւ այդ բո­լո­րը բարձր գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նա­ցան ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց մնա­ցած շա­բաթ­նե­րուն ամբողջ տե­ւո­ղու­թեան։

 

 

Շաբաթ, Մայիս 30, 2015