ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան ե­րէկ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ հիւ­րնկա­լեց Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Գա­նա­տա­յի մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նա­պետ Շա­հէ Տա­նա­ճեա­նը եւ ա­տե­նադ­պիր Յա­կոբ Արս­լա­նեա­նը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին կող­մե­րը քննար­կե­ցին Ար­ցա­խի եւ Սփիւռ­քի կա­ռոյց­նե­րու մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ շարք մը հար­ցեր։ Անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ ՀԲԸՄ-ի Գա­նա­տա­յի մաս­նա­ճիւ­ղին կող­մէ վեր­ջերս հիմ­նադ­րուած հայ-գա­նա­տա­կան քա­ղա­քա­կան կո­մի­տէի գոր­ծու­նէու­թեան շրջա­նակ­նե­րէն ներս Ար­ցա­խի վե­րա­բե­րեալ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րու ի­րա­գործ­ման հնա­րա­ւո­րու­թեան։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015