ԷՐՏՈՂԱՆ ԼԻՈՒՊԼԻԱՆԱՅԷՆ ԱՆՑԱՒ ՊՐԱԹԻՍԼԱՒԱ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Սլո­վե­նիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Լիուպ­լիա­նա­յի մէջ։ Էր­տո­ղան, որ այս օ­րե­րուն ե­րեք ի­րե­րա­յա­ջորդ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն­ներ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ, ար­դէն այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Սլո­վա­քիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պրա­թիս­լա­ւա­յի մէջ։

Լիուպ­լիա­նա­յի մէջ Էր­տո­ղան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Սլո­վե­նիոյ Նա­խա­գահ Պո­րութ Փա­հո­րի կող­մէ ան դի­մա­ւո­րուե­ցաւ զի­նուո­րա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ։ Նա­խա­գահ­նե­րը ա­ռանձ­նազ­րոյց մը ու­նե­ցան դի­մա­ւոր­ման ա­րա­րո­ղու­թե­նէն վերջ եւ գլխա­ւո­րե­ցին պա­տուի­րա­կու­թիւն­նե­րու բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը։ Հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին Էր­տո­ղան մատ­նան­շեց, թէ Թուր­քիոյ Եւ­րո­միու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թեան գոր­ծըն­թա­ցէն ներս Սլո­վե­նիա միշտ ցու­ցա­բե­րած է ա­ջակ­ցու­թիւն, իսկ Թուր­քիան ալ Սլո­վե­նիոյ ի նպաստ ա­մուր զօ­րակ­ցու­թիւն ցոյց կու տայ ՆԱ­ԹՕ-էն ներս։

Եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ ե­րէկ ստո­րագ­րուե­ցան նաեւ շարք մը փաս­տա­թուղ­թեր, ո­րոնք կը նա­խա­տե­սեն զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գա­ցու­մը։

Էր­տո­ղան եւ Փա­հոր Լիուպ­լիա­նա­յի մէջ ե­րէկ մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ Թուր­քիա-Սլո­վե­նիա գոր­ծա­րար ֆո­րու­մին, ո­րու ըն­թաց­քին հան­դէս ե­կան ե­լոյթ­նե­րով։

Օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան Սլո­վե­նիոյ Վար­չա­պետ Մի­րօ Ճե­րա­րի հետ ալ մէկ­տե­ղուե­ցաւ Էր­տո­ղան, ո­րու ի պա­տիւ Պրտո­յի բեր­դին մէջ ընթ­րիք մըն ալ կազ­մա­կեր­պեց իր պաշ­տօ­նա­կի­ցը՝ Փա­հոր։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015