ԱՃԷՄՕՂԼՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԴԻՐՔԻ ՎՐԱՅ

Տնտե­սա­կան աշ­խար­հէ ներս մաս­նա­գի­տա­կան մա­կար­դա­կի վրայ Փրոֆ. Տա­րօն Ա­ճէ­մօղ­լուի աստ­ղը փայ­լիլ կը շա­րու­նա­կէ։ Տնտե­սու­թեան ո­լոր­տէ ներս հրա­պա­րա­կած հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րով ծա­նօթ «RePec» հար­թա­կը պատ­րաս­տեց ցու­ցակ մը, որ կ՚ընդգր­կէ աշ­խար­հի ա­մե­նա­կա­րե­ւոր տնտե­սա­գէտ­նե­րը։ Սոյն հար­թա­կին մաս­նա­կից 2 հա­զար 223 տնտե­սա­գէտ­նե­րը ար­ժե­ւոր­ման են­թարկուե­ցան այս ցան­կի ձե­ւա­ւոր­ման հանգ­րուա­նին։ Ար­դիւն­քին, ա­ռա­ջին կար­գի վրայ դիրք գրա­ւեց Փրոֆ. Տա­րօն Ա­ճէ­մօղ­լու։

MIT-ի տնտե­սա­գի­տու­թեան դա­սա­խօս­նե­րէն Փրոֆ. Ա­ճէ­մօղ­լուին հե­տե­ւե­ցան Հա­րուըր­տի հա­մալ­սա­րա­նէն Անտ­րէ Շլայ­ֆըր, Շի­քա­կո­յի հա­մալ­սա­րա­նէն Ճէյմս Հեք­մըն եւ Հա­րուըր­տի հա­մալ­սա­րա­նէն Ռա­պըրթ Պար­րօ։ Ցու­ցա­կին վրայ 25-րդ շար­քը զբա­ղե­ցուց Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տան նախ­կին նա­խա­գահ Պեն Պեր­նան­քէ։

«RePec» ցու­ցա­կին վրայ ար­ժե­ւո­րում­նե­րը կա­տա­րուած են՝ նկա­տի առ­նե­լով վեր­ջին տա­սը տա­րուան ա­կա­դե­մա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը, մէջ­բե­րում­նե­րը, ժո­ղովր­դա­կա­նու­թեան գոր­ծօ­նը ե­ւայլն։ «Միլ­լի­յէթ» օ­րա­թերթն ալ այ­սօր կ՚անդ­րա­դառ­նայ Տա­րօն Ա­ճէ­մօղ­լուի վե­րա­բե­րեալ այս ի­րա­դար­ձու­թեան՝ մատ­նան­շե­լով, որ ան հայ­կա­կան ար­մատ­նե­րով թուրք գիտ­նա­կան մըն է։ Իս­թան­պու­լի մէջ ծնած Տա­րօն Ա­ճէ­մօղ­լու Կա­լա­թա­սա­րայ լի­սէն ա­ւար­տե­լէ վերջ ու­սու­մը շա­րու­նա­կած է ար­տա­սահ­մա­նի մէջ։ Նոյն­պէս «RePec»ի ցու­ցա­կին վրայ ան նա­խա­պէս ալ յայտ­նուած էր՝ դա­սուե­լով աշ­խար­հի այն տա­սը տնտե­սա­գէտ­նե­րու շար­քին, ո­րոնց տե­սու­թիւն­նե­րուն յղում կը կա­տա­րուի ա­ռա­ւել չա­փով կամ ո­րոնց­մէ կը կա­տա­րուին մէջ­բե­րում­ներ։

Ճէյմս Ռա­պըն­սը­նի հետ Տա­րօն Ա­ճէ­մօղ­լու հե­ղի­նա­կած է «Ազ­գե­րու ան­կու­մը» ա­նուն գիրք մը, որ նոյն­պէս ու­նե­ցած է լայն ար­ձա­գանգ։ Խիստ հա­ւա­նա­կան կը նկա­տուի, որ Տա­րօն Ա­ճէ­մօղ­լու նուա­ճէ նաեւ Նո­պէ­լի տնտե­սա­գի­տու­թեան մրցա­նա­կը։

Մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին Տա­րօն Ա­ճէ­մօղ­լուին պա­տուա­կալ տոք­թո­րի կո­չում շնոր­հուած էր «Պիլ­քենթ» հա­մալ­սա­րա­նին կող­մէ, Ան­գա­րա։ 2013 թուա­կա­նին ալ ան ար­ժա­նա­ցած էր Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հու­թեան մշա­կոյ­թի եւ ա­րուես­տի մեծ մրցա­նա­կին։

Ուրբաթ, Յուլիս 31, 2015