ԹԻՖԼԻԶԻ ՄԷՋ ԵՌԱԿՈՂՄ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի ե­ռա­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը կը խո­րա­նայ բա­զում ուղ­ղու­թիւն­նե­րով։ Այս շրջագ­ծով նա­խըն­թաց օր Թիֆ­լի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Վրաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Նին­տիա Ճա­նե­լի­ծէի, Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Զա­քիր Հա­սա­նո­վի եւ Ազ­գա­յին պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Իս­մէթ Եըլ­մա­զի հան­դի­պու­մը։ Տեղ­ւոյն «Մա­րիոթ» պան­դո­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ժո­ղով­նե­րուն ըն­թաց­քին կող­մե­րը քննար­կե­ցին տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գու­թեան եւ պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խո­րաց­ման վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, հիւ­րնկալ նա­խա­րա­րը՝ Ճա­նե­լի­ծէ յայտ­նեց, որ ի­րենց հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ուղ­ղուած է տա­րած­քաշր­ջա­նէ ներս խա­ղա­ղու­թեան եւ կա­յու­նու­թեան ամ­րապնդ­ման, ինչ­պէս նաեւ այս ե­րեք եր­կիր­նե­րու զի­նեալ ու­ժե­րու հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման։ «Մեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ուղ­ղուած չէ ո­րե­ւէ կող­մի դէմ», ը­սաւ ան։

Իս­մէթ Եըլ­մազն ալ նշեց, որ ե­ռա­կող­մա­նի հան­դիպ­ման ձե­ւա­չա­փը լաւ դրու­թիւն մըն է Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սէ ներս խա­ղա­ղու­թեան, բա­րօ­րու­թեան եւ կա­յու­նու­թեան պահ­պան­ման հա­մար։

Սոյն քննար­կում­նե­րուն եւ խորհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րուն հի­ման վրայ Թուր­քիա, Ատր­պէյ­ճան եւ Վրաս­տան հա­սած են ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան պայ­մա­նա­գիր մը կնքե­լու հանգ­րուա­նին։ 

«Ազատութիւն» ռատիօկայանի  հաղորդումներով, Ատրպէյճան այս բանակցութիւններուն ընթացքին միշտ օրակարգի վրայ կը բերէ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015